Tanah ve İncil'de 12 Sayısı
 

Tanah ve İncil'de 12 Sayısı

İzzet Erş

12 Sayısının Tanah ve İncil’deki Bâtınî Anlamı

12 sayısı, yönetimsel bir tamlığın ve mükemmelliğin ifadesidir. Çok anlamlı bir kurallar silsilesini oluşturur. Örneğin güne hükmü geçen güneş ya da geceyi yöneten ay ve yıldızların harekeleri 12li düzene göre işlemektedirler ve Zodyak'ın bütünlendiği 360 gün (12x30) yine bu sayıdan elde edilir.

12 sayısı 3 (mükemmelliğin kutsal ve göksel sayısı) ve 4 (dünyevi, yani maddi ve organik olan) sayılarının bir ürünüdür.

12 Babalar

Nuh'un oğlu Şem'den Yakup'a kadar olana 12 Baba vardır: Şem, Arpakşad, Şelah, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, İbrahim, İshak, Yakup

İsrail'in 12 oğlu

Aslında 13 olan Yakup'un çocukları Tahan içinde asla 13 isim olarak anılmaz. 18 farklı listeleme vardır, ama genelde biri isim daima dışarıda bırakılarak 12 sayısı korunur. Bu genelde Levi olsa da, her zaman değildir. Yuhanna'nın Vahyinin 7. Babında Dan ve Efraim atlanmış, ama sayı yine 12 kalmıştır. Levi ve Yusuf bu dizgenin bozulmaması için burada anılmıştır.

Tanah'ın içinde meshedilmiş 12 kişi vardır

Çeşitli yönetimler için mesh edilmiş 12 kişi. Töreye bağlı olarak çok daha fazlasının mesh edilmiş olması gerekmektedir ancak Tanah 12 ismi kaydetmiştir. Bunlardan 5'i dinsel mertebededir (Harun ve oğulları) ve diğerleri 7 kraldır.

Harun (Çıkış 29:7-9), Nadab (Çıkış 29:7-9), Abihu (Çıkış 29:7-9), Eleazar (Çıkış 29:7-9), Itamar (Çıkış 29:7-9), Saul (1. Samuel 10:1), Davud (1. Samuel 16:13), Abşalom (2. Samuel 19:10), Süleyman (1. Krallar 1:39), Yehu (2. Krallar 9:6), Yehoaş (2. Krallar 11:12), Yehoahaz (2. Krallar 23:30).

İncil'de de Tanah'taki gibi 12 sayısını bir ilkelilik altında görmekteyiz

12 havari, Göksel Yeruşalim'in 12 kaynağı, 12 kapı, 12 inci, 12 melek... Yeni göksel Yeruşalim'in sayısı 12nin sembolüyle anılacak (Vahiy 21:16-21)

İsa Mesih'in toplum içindeki ilk görünüşü

İsa toplum içinde ilk kez 12 yaşında görünür (Luka 2:42) ve kaydedilmiş ilk sözünü bu yaşında söyler.

12 Lejyon Melek

Melekî güçlerin göstergesi olarak İsa Mesih'in işaret ettiği sayı (Matta 26:53)

İncil'deki 12 ile ilgili kayıtlar

İncil metinleri içerisinde geçen 12 sayısının 22’si Vahiy kitabında olmak üzere 187 kez geçmektedir. 12 sayısı Kahinler Melekutu aracılığıyla ilahi bir düzenin erkini gösterdiği gibi devlet düzenini, yönetimin kusursuzluğunu ve tamamlanmayı da göstermektedir. Bu tamlık yönetimsel bir tamamlanma anlamındadır.
Cennette Tanrı’nın ilahi işaretler ve mevsimleri göstermek için kullandığı Mazzaroth denilen 12 mertebe vardır.

Tanah’ta 12 Sayısı

Zamansal Kullanımlar: Yıllar, Aylar, Yaşlar

 1. Bu krallar 12 yıl Kedorlaomer'in egemenliği altında yaşamış, on üçüncü yıl ona başkaldırmışlardı. (Yaratılış 14:4) 1
 2. Yahuda Kralı Asa'nın krallığının 30 1. yılında Omri İsrail Kralı oldu ve altı yılı Tirsa'da olmak üzere toplam 12 yıl krallık yaptı. (1. Krallar 16:23) 2
 3. Yahuda Kralı Yehoşafat'ın krallığının on sekizinci yılında Ahav oğlu Yoram Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve 12 yıl krallık yaptı. (2. Krallar 3:1) 3
 4. Manaşşe 12 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli 5 yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hefsivah'tı. (2. Krallar 21:1) 4
 5. Manaşşe 12 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli 5 yıl krallık yaptı. (2. Tarihler 33:1)5
 6. Yahuda da valilik yaptığım 12 yıl boyunca, ilk atandığım günden son güne kadar, Artahşasta'nın krallığının 20. yılından 30 2. yılına dek, ne ben, ne kardeşlerim valiliğe ayrılan yiyecek bütçesine dokunmadık. (Nehemya 5:14) 6
 7. Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahaşveroş'un huzuruna çıkacaktı. Fakat kızlarla ilgili kurallar uyarınca, önce 12 ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. Altı ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu. (Ester 2:12) 7
 8. Bunların hepsi Kral Nebukadnessar'ın başına geldi. 12 ay sonra kral Babil Sarayı'nın damında geziniyordu. (Daniel 4:28-29) 8
 9. Mekansal Kullanımlar: Su Kaynağı, Şehir
 10. Sonra Elim'e gittiler. Orada 12 su kaynağı, yetmiş hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. (Çıkış 15:27) 9
 11. Mara'dan ayrılıp 12 su kaynağı ve yetmiş hurma ağacı olan Elim'e giderek orada konakladılar. (Sayılar 33:9) 10
 12. Kefar-Ammoni, Ofni, Geva; köyleriyle birlikte 12 şehir. (Yeşu 18:24) 11
 13. Kattat, Nahalal, Şimron, Yidala ve Beytlehem; köyleriyle birlikte 12 şehirdi. (Yeşu 19:15)12
 14. Merarioğulları'na boy sayılarına göre Ruben, Gad ve Zevulun kabilelerinden alınan 12 şehir verildi. (Yeşu 21:7) 13
 15. Boy sayısına göre Merarioğulları'na, yani Levili boyların geri kalanlarına kurayla verilen şehirlerin sayısı 12ydi. (Yeşu 21:40) 14
 16. Merarioğulları'na boy sayısına göre Ruben, Gad ve Zevulun kabilelerinden alınan 12 şehir kurayla verildi. (1. Tarihler 6:63) 15
 17. Kişiler: İsrailoğulları, 12 Kabile, 12 Beyler, 12 Kardeş, 12 Vali
 18. İsmail'e gelince, seni işittim. Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım. (Yaratılış 17:20) 16
 19. İsmail'in oğulları olan bu 12 bey kabilelerin atalarıydı. Köylerine, obalarına da bu adları verdiler. (Yaratılış 25:16) 17
 20. Yakup'un 12 oğlu vardı. Lea'nın oğulları: Ruben-Yakup'un ilk oğlu– Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun. Rahel'in oğulları: Yusuf, Benyamin. Rahel'in cariyesi Bilha'nın oğulları: Dan, Naftali. Lea'nın cariyesi Zilpa'nın oğulları: Gad, Aşer. Yakup'un Paddan-Aram'da doğan oğulları bunlardır. (Yaratılış 35:23-26)
 21. Kardeşleri, “Biz kulların 12 kardeşiz” dediler. (Yaratılış 42:13) 19
 22. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. 12 kardeşiz; biri kayboldu, en küçüğü de Kenan ülkesinde, babamızın yanında. (Yaratılış 42:32) 20
 23. İsrail'in 12 kabilesi bunlardır. Babaları onları kutsarken bunları söyledi. Her birini uygun biçimde kutsadı. (Yaratılış 49:28) 21
 24. Musa, Harun ve İsrail'in 12 önderi tarafından sayılanlar bunlardı. Her önder bağlı olduğu aileyi temsil ediyordu. (Sayılar 1:44) 22
 25. Bu düşünceyi benimsedim. Her kabileden birer kişi olmak üzere aranızdan 12 kişi seçtim. (Tesniye 1:23) 23
 26. Şimdi her kabileden birer kişi olmak üzere İsrail kabilelerinden kendinize 12 adam seçin. (Yeşu 3:12) 24
 27. Her kabileden birer kişi olmak üzere halktan 12 adam seçin. Onlara şunu buyurun: ‘Buradan, Şeria Irmağı'nın ortasından, kâhinlerin ayaklarını sağlam biçimde bastıkları yerden birer taş alın. Bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yere koyun. Böylece Yeşu İsrail'in her kabilesinden birer kişi olmak üzere seçtiği 12 adamı çağırdı. (Yeşu 4:2-4) 25
 28. Böylece Benyamin kabilesinden Saul oğlu İş-Boşet'ten yana olanlardan on iki kişiyle Davut'un adamlarından 12 kişi kalkıp ileri atıldı. (2. Samuel 2:15) 26
 29. Süleyman'ın İsrail'de 12 bölge valisi vardı. Bunlar kralın ve sarayın yiyecek içecek gereksinimini karşılardı. Her vali yılda bir ay bu gereksinimleri karşılamakla yükümlüydü. (1. Krallar 4:7) 27
 30. Şerevya, Haşavya ve kardeşlerinden on kişiyle birlikte 12 önde gelen kâhin seçtim. (Ezra 8:24) 28
 31. Egemen RAB şöyle diyor: “Ülkeyi mülk olarak İsrail'in 12 kabilesine böleceğiniz sınırlar şöyle olacak: Yusuf'a 2 pay düşecek. (Hezekiel 47:13) 29

Mimari Ölçümlendirmeler: Taşlar, Sütunlar ve Heykeller

 1. Musa RABBİN bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu, İsrail'in 12 kabilesini simgeleyen 12 taş sütun dikti. (Çıkış 24:4)
 2. 12 taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğulları'nın adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrail'in 12 kabilesini simgeleyecek. (Çıkış 28:21) 31
 3. 12 taş vardı. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğulları'nın adları bir bir oyulmuştu. Bu taşlar İsrail'in 12 kabilesini simgeliyordu. (Çıkış 39:14) 32
 4. İsrailliler Yeşu'nun buyruğunu yerine getirdiler. RABBİN Yeşu'ya söylediği gibi, İsrail kabilelerinin sayısına göre Şeria Irmağı'nın ortasından aldıkları 12 taşı konaklayacakları yere götürüp bir araya yığdılar. Yeşu ayrıca Şeria Irmağı'nın ortasına, Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinlerin durduğu yere 12 taş diktirdi.
 5. Bu taşlar bugün de oradadır. (Yeşu 4:9) 33
 6. Yeşu ırmaktan alınan 12 taşı Gilgal'a dikti. (Yeşu 4:20) 34
 7. Hiram her birinin yüksekliği 18 arşın ve çevresi 12 arşın olan iki tunç sütun döktü. (1. Krallar 7:15) 35
 8. Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan 12 boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü. (1. Krallar 7:25) 36
 9. Havuz ve havuzu taşıyan 12 boğa heykeli... (1. Krallar 7:44) 37
 10. Altı basamağın 2 yanında 12 aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. (1. Krallar 10:20) 38
 11. 12 taş aldı. Bu sayı RABBİN Yakup'a, “Senin adın İsrail olacak” diye bildirdiği Yakupoğulları kabilelerinin sayısı kadardı. (1. Krallar 18:31) 39
 12. Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan 12 boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü. (2. Tarihler 4:4) 40
 13. Havuz ve havuzu taşıyan 12 boğa heykeli, (2. Tarihler 4:15) 41
 14. Altı basamağın 2 yanında 12 aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. (2. Tarihler 9:19) 42
 15. RABBİN Tapınağı için Kral Süleyman'ın yaptırmış olduğu 2 sütun, havuz ve altındaki 12 tunç boğa heykeliyle ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı.
 16. Her sütun 18 arşın yüksekliğindeydi, çevresi 12 arşındı. (Yeremya 52:20-21) 43
 17. Eyvanın uzunluğu 20 arşın, genişliği 12 arşındı. Oraya basamaklarla çıkılıyordu. Kapı sövelerinin her bir yanında sütunlar vardı. (Hezekiel 40:49) 44
 18. Sunağın üst bölümü kare şeklinde olacak. Uzunluğu 12 arşın, genişliği 12 arşın. (Hezekiel 43:16) 45

Ritüelik Kullanımlar: Tarifler, Bölünmeler, Parçalara Ayırmalar

 1. “İnce undan 12 pide pişireceksin. Her biri efanın onda ikisi ağırlığında olacak...” (Levililer 24:5) 46
 2. Eve varınca eline bir bıçak aldı, cariyesinin cesedini 12 parçaya bölüp İsrail'in 12 kabilesine dağıttı. (Hakimler 19:29) 47
 3. Ahiya üstündeki giysiyi yırtıp 12 parçaya ayırdı. (1. Krallar 11:30) 48
 4. İlya oradan ayrılıp gitti, Şafat oğlu Elişa'yı buldu. Elişa, 12 çift öküzle saban sürenlerin ardından on 2. çifti sürüyordu. İlya Elişa'nın yanından geçerek kendi cüppesini onun üzerine attı. (1. Krallar 19:19) 49

Takdîmeler: 12 Hayvan, 12 Tabak, 12 Değnek

 1. Sonra İsrail ileri gelenleri, sayılanlardan sorumlu olan aile ve kabile önderleri armağanlar sundular. RABBE armağan olarak üstü kapalı altı araba ve 12 öküz getirdiler: Her 2 önder için bir araba, her önder için bir öküz. Bu armağanları konutun önüne getirdiler. (Sayılar 7:3) 50
 2. ,Sunak meshedildiğinde İsrail önderlerinin adanması için sunduğu armağanlar şunlardı: 12 gümüş tabak, 12 gümüş çanak, 12 altın tabak. (Sayılar 7:84) 51
 3. Buhur dolu 12 altın tabağın her birinin ağırlığı on kutsal yerin şekeliydi. Bütün altın tabakların toplam ağırlığı 120 şekeldi. Yakmalık sunu için tahıl sunularıyla birlikte sunulan hayvanların sayısı 12 boğa, on iki koç, bir yaşında 12 erkek kuzuydu; günah sunusu için de 12 teke sunuldu. (Sayılar 7:86-87) 52
 4. “İsrail halkına her kabile önderi için bir tane olmak üzere 12 değnek getirmesini söyle. Her önderin adını kendi değneğinin üzerine yaz...” (Sayılar 17:2) 53
  Musa İsrail halkıyla konuştu. Halkın önderleri, her kabile önderi için bir tane olmak üzere 12 değnek getirdiler. Harun'un değneği de aralarındaydı. (Sayılar 17:6) 54
 5. 2. gün kusursuz 12 boğa, 2 koç ve bir yaşında on 4 erkek kuzu sunacaksınız. (Sayılar 29:17) 55
 6. Tanrı'nın Tapınağı'nın adanması için yüz boğa, 2 yüz koç, 4 yüz kuzu kurban ettiler. Kabilelerin sayısına göre, bütün İsrailliler için günah sunusu olarak 12 teke sundular. (Ezra 6:17) 56
 7. Sürgünden dönenler İsrail'in Tanrısına yakmalık sunular sundular: Bütün İsrail için 12 boğa, 90 altı koç, yetmiş yedi kuzu ve günah sunusu olarak 12 teke. Bütün bunlar RABBE yakmalık sunu olarak sunuldu. (Ezra 8:35) 57

12.000 (On İki Bin)

 1. Böylece İsrail'in her kabilesinden biner kişi olmak üzere on 2000 kişi seçilip savaşa hazırlandı. (Sayılar 31:5) 58
 2. O gün Ay halkının tümü öldürüldü. Öldürülenlerin toplamı, kadın erkek, on 2000 kişiydi. (Yeşu 8:25) 59
 3. Bunun üzerine topluluk Yaveş-Gilat halkının üzerine on 2000 yiğit savaşçı gönderdi. “Gidin, Yaveş-Gilat halkını, kadın, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirin” dediler, (Hakimler 21:10) 60
 4. Ammonlular, Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca, haber gönderip Beytrehov ve Sova'dan 20000 Aramlı yaya asker, Maaka Kralı'yla bin adamını ve
 5. Tov halkından on 2000 adamı kiraladılar. (2. Samuel 10:6) 61
 6. Ahitofel Avşalom'a şöyle dedi: “İzin ver de on 2000 kişi seçeyim, bu gece kalkıp Davut'un peşine düşeyim. (2. Samuel 17:1) 62
 7. Süleyman'ın savaş arabalarının atları için 4 bin ahırı ve on 2000 atlısı vardı. (1. Krallar 4:26) 63
 8. Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. Bin 4 yüz savaş arabası, on 2000 atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan şehirlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim'e yerleştirdi. (1. Krallar 10:26) 64
 9. Kral Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. Bin 4 yüz savaş arabası, on 2000 atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan şehirlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim'e yerleştirdi. (2. Tarihler 1:14) 65
 10. Süleyman'ın atlarla savaş arabaları için 4 bin ahırı, on 2000 atlısı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan şehirlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim'e yerleştirdi. (2. Tarihler 9:25) 66
 11. Müzik şefi için-“Antlaşma Zambağı” makamında Davut'un öğretici Miktamı Davut'un Aram-Naharayimliler ve Aram-Sovalılar'la çarpıştığı ve Yoav geri dönüp Tuz Vadisi'nde on 2000 Edomlu öldürdüğü zaman Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı, öfkelendin; eski halimize döndür bizi! (Mezmurlar 60:1) 67

İncil’de 12 Sayısı

Zamansal Kullanımlar: Yıllar, Aylar, Saatler, Yaşlar

 1. Tam o sırada, 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa Mesih'in arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. (Matta 9:20) 68
 2. Orada, 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. (Markos 5:25) 69
 3. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. (Markos 5:42) 70
 4. İsa 12 yaşına gelince, bayram geleneğine uyarak yine gittiler. (Luka 2:42) 71
 5. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. (Luka 8:42) 72
 6. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. (Luka 8:43) 73
 7. İsa şu karşılığı verdi: “Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. (Yuhanna 11:9) 74
 8. Sen kendin de öğrenebilirsin, tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. (Res. İş. 24:11) 75

On İki Havari, On İkiler

 1. İsa 12 havarisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üstünde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle: Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andreas, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskaryot. (Matta 10:1-5) 76
 2. İsa, 12 havarisine bu buyrukları verdikten sonra onların şehirlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. (Matta 11:1) 77
 3. İsa Yeruşalim'e giderken, yolda 12 havarisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi: “Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. (Matta 20:17) 78
 4. O sırada Onikiler'den biri –adı Yahuda İskaryot olanı– baş kahinlere giderek, “O'nu ele verirsem bana ne verirsiniz?” dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. 16
 5. Yahuda o andan itibaren İsa Mesih'i ele vermek için fırsat kollamaya başladı. (Matta 26:14) 79
 6. Akşam olunca İsa 12 havarisiyle yemeye oturdu. Yemek yerlerken, “Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek” dedi. (Matta 26:20) 80
 7. İsa daha konuşurken, Onikiler'den biri olan Yahuda geldi. Yanında, baş kahinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. (Matta 26:47) 81
 8. İsa, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simon, Beni-Regeş, yani Gök gürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskaryot. (Markos 3:14-19) 82
 9. Onikiler'le öbür izleyicileri İsa'yla yalnız kalınca, kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. (Markos 4:10) 83
 10. 12 havarisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üstünde yetki verdi. (Markos 6:7) 84
 11. İsa oturup Onikiler'i yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: “1. olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.” (Markos 9:35) 85
 12. Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Havarileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenlerse korkuyorlardı. İsa Onikiler'i yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı: “Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz” dedi. “İnsanoğlu, baş kahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O'nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. (Markos 10:32-33) 86
 13. İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti, her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan Onikiler'le birlikte Beytanya'ya döndü. (Markos 11:11) 87
 14. Bu arada Onikiler'den biri olan Yahuda İskaryot, İsa Mesih'i ele vermek amacıyla baş kahinlerin yanına gitti. (Markos 14:10) 88
 15. Akşam olunca İsa Onikiler'le birlikte geldi. (Markos 14:17) 89
 16. İsa onlara, “Onikiler'den biridir, ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır” dedi. (Markos 14:20) 90
 17. Tam o anda, İsa daha konuşurken, Onikiler'den biri olan Yahuda çıkageldi. (Markos 14:43)91
 18. O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca havarilerini yanına çağırdı ve onların arasından, elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti:... (Luka 6:12-13) 92
 19. Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 havarisiyle birlikte köy şehir dolaşmaya başladı. Tanrı'nın Egemenliği'ni duyurup müjdeliyordu. (Luka 8:1) 93
 20. İsa, Onikiler'i yanına çağırıp onlara bütün cinler üstünde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. (Luka 9:1) 94
 21. Günbatımına doğru Onikiler gelip O'na, “Halkı salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz” dediler. (Luka 9:12) 95
 22. İsa, Onikiler'i bir yana çekip onlara şöyle dedi: “Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin İnsanoğlu'yla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. (Luka 18:31)
 23. Şeytan, Onikiler'den biri olup İskaryot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. (Luka 22:3) 97
 24. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıkageldi. Onikiler'den biri, Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. İsa Mesih'i öpmek üzere yaklaşınca İsa, “Yahuda” dedi, “İnsanoğlu'na bir öpücükle mi ihanet ediyorsun?” (Luka 22:47-48) 98
 25. İsa o zaman Onikiler'e, “Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?” diye sordu. (Yuhanna 6:67) 99
 26. İsa onlara şu karşılığı verdi: “Siz Onikiler'i seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir.” Simon İskaryot'un oğlu Yahuda dan söz ediyordu. Çünkü
 27. Yahuda Onikiler'den biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti. (Yuhanna 6:70-71) 100
 28. Onikiler'den biri, “İkiz” diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. (Yuhanna 20:24) 101
 29. Bunun üzerine Onikiler, bütün havarileri bir araya toplayıp şöyle dediler: “Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. (Res. İş. 6:2) 102
 30. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. (Res. İş. 19:7) 103
 31. Bu, 12 kabilemizin gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım, Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. (Res. İş. 26:7) 104
 32. Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü. (1. Korintliler 15:5) 105 (İskaryot öldüğünden 12. olarak geçen, ama ismi anılmayan havari, kesin olmamakla birlikte büyük ihtimalle Mattias olmalıdır-Res. İş. 1:22-26)
 33. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağılmış olan 12 kabileye selam ederim. (Yakup 1:1) 106

Kişiler: İsrailoğulları, 12 Kabile, 12 Ata, 12 Tümen Melek

 1. Öyle ki, egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahtta oturarak İsrail'in 12 kabilesini yargılayasınız. (Luka 22:30) 107
 2. Sonra Tanrı onunla, sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. (Res. İş. 7:8) 108
 3. Yoksa Babam'dan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem, hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. (Matta 26:53) 109

Ritüelik Kullanımlar: Nesneler ve Semboller

 1. Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. (Matta 14:20) 110
 2. İsa onlara, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup İsrail'in 12 kabilesini yargılayacaksınız. (Matta 19:28) 111
 3. Herkes yiyip doydu. Artakalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. (Markos 6:43) 112
 4. Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz, 5 ekmeği 5.000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?” “On iki” dediler. (Markos 8:19) 113
 5. Herkes yiyip doydu. Artakalan kırıntılardan 12 sepet toplandı. (Luka 9:17) 114
 6. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden artakalan parçalarla 12 sepet doldurdular. (Yuhanna 6:13) 115
 7. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı, başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. (Vahiy 12:1) 116
 8. Büyük ve yüksek surları ve 12 kapısı vardı. Kapıları 12 melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrailoğulları'nın 12 kabilesinin adları yazılmıştı. (Vahiy 21:12) 117
 9. Şehri çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üstünde Kuzu'nun 12 elçisinin adları yazılıydı. (Vahiy 21:14) 118
 10. 12 kapı 12 inciydi; kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Şehrin anayolu cam saydamlığında saf altındandı. (Vahiy 21:21) 119
 11. Şehrin anayolunun ortasında akan ırmağın 2 yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. (Vahiy 22:2) 120

12.000 ve 144.000

 1. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrailoğulları'nın bütün kabilelerinden 144000 kişi mühürlenmişti: Yahuda kabilesinden 12000 kişi mühürlenmişti. Ruben kabilesinden 12000, Gad kabilesinden 12000, Aşer kabilesinden 12000, Naftali kabilesinden 12000, Manaşşe kabilesinden 12000, Şimon kabilesinden 12000, Levi kabilesinden 12000, İssakar kabilesinden 12000, Zevulun kabilesinden 12000, Yusuf kabilesinden 12000, Benyamin kabilesinden 12000 kişi mühürlenmişti. (Vahiy 7:4-8)121

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2042438 ziyaretçi (4066116 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol