Sekine Duası
 
Sekine Duası

Sekine Duası

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Hz. Muhammedin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu gizemli ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hz. Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1 Sekineyle bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi, Hz. Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3 Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm ya da haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra 19 harfli 19 âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, çeşitli isimleriyle Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

(19ayet aşağıda mevcut)

Üstad Hazretleri 19 Kur’ân âyetinden alınan 19ar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren 19 defa okunmasını önermiştir.4 On 9 rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde 19 adedi telâffuz ediliyor.5 Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek gizemli evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Nasıl Okunur?

 1. 1- Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

  2. İstiğfar (7 DEFA)

  3. Salavat-ı Şerîfe (7 DEFA)

  4. Allah-u Ekber (10 DEFA)

  5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)

Yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."denir ve 1. âyet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele, 6 esma ve 2. âyet okunur.19 âyet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

 1. Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

 2. Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

 3. Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

 4. İnnallahe kane tevvaben rahime
 5. İnnallahe kane gafuran rahime
 6. Fe innallahe kane afüvven kadira

 7. İnnallahe kane semian besira
 8. İnnallahe kane âlimen hakime
 9. İnnallahe kane aleyküm rakibe
 10. İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 11. Ve yen surakellahu nesran azîze

 12. İnne hızballahi humül gâlibûn
 13. İnnallahe huvel kaviyyül aziz
 14. İnnallahe huvel ganiyyül hamid
 15. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hu

 16. Hasbünallâhu veni'mel vekîl

 17. La yeh zünühümül fezeul ekber

 18. İyyake na'budü ve iyyake nestain
 19. Ayet:velhamdü lillahi rabbil âlemin

Ayetlerin Mealleri

 1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

 2. Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

 3. Allah size karşı çok merhametli, çok merhametlidir.

 4. Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

 5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

 6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

 7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

 8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

 9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

 10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

 11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

 12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

 13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

 14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

 15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir tanrı yoktur.

 16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

 17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

 18. Fakat Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

 19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Allah kabul etsin...

Okunuşu: Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber

Bismillahirrahmanirrahiym.

Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun.Seyec’alüllahü ba’de üsri yusra. Ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum. Ve innellahe biküm le raufur rahiym. İnnellahe kane tevvaben rahiym. İnnellahe kane ğafuran rahiym. Fe innellahe kane afüvven kadir. İnnellahe kane semian basiyr. İnnellahe kane aliymen hakiym. İnnellahe kane aleyküm rakiyb. İnne fetehna leke fethan mübiyna. Ve yensürakellahü nasran aziyze. İnne hizbellahi hümül ğalibun. İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz. İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd. Hasbiyellahu la ilahe illa hu. Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl. La yahzünühümül fezaül ekber (19 defa). İyyake na’budü ve iyyake nestain. Velhamdü lillahi rabbil âlem


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2042435 ziyaretçi (4066072 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol