Salavatlar, Fazilet ve Havasları, II
 
dua

Salavatlar, Fazilet ve Havasları 2

YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin bahri envarike ve ma'deni esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hadratike ve tırazi mülkike ve hazaini rahmetike ve tariykı şeriy'atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücudi ves nedeni fi külli mevcudin aynı a'yani halkıkel mütekaddimi min nuri dıyaike salaten tühıllü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkızüni biha min vahleti ve tükiylü biha asrati ve takdıy biha haceti salaten türdıyke ve türdıyhi ve terda biha anna ya rabbel âlemine adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabüke ve cera bihi kalemüke ve sebekat bihi meşietüke ve hassasathü iradetüke ve şehidet bihi melaiketüke ve adedel emtari vel ahcari ver rimali ve evrakıl eşcari ve emvacil bihari ve miyahil uyuni vel abari vel enhari ve melaiketil bihari ve cemiy'ı ma haleka mevlana min evveliz zemani ila ahırihi ve ma meda fiyhi minel leyli ven nehari vel hamdü lillahi vahdehül azizil ğaffar.

Manası: Allah'ım! Senin nurlarının denizi, gizeminın menbaı, hüccetinin dili, mülk ve saltanatının tâcı, yakınlarının önderi, mülkünün numunesi, rahmetinin hazinesi, şeriatının yolu, Senin tevhidinden lezzet duyan, varlık âleminin gözbebeği, her şeyin yaratılış nedeni, tüm yaratılanlarının en seçkini, Senin ışığının nûrunun önderi Efendimiz ve seyidimiz Muhammed'e; müşkillerimi halledecek, üzüntümü sevince döndürecek, düştüğüm bataklıktan beni kurtaracak, tökezleyip düştüğüm yerden kaldıracak, ihtiyacımı giderecek, hem Seni, hem de kendisini memnun edecek ve kendisini bizden razı edecek bir şekilde ve ilminin kuşattığı, kitabının saydığı, kaleminin yazdığı, önceden dilediğin, iradene tahsis ettiğin, meleklerinin gördüğü şeyler sayısınca, yağmurlar, taşlar, kumlar, ağaç yaprakları, deniz dalgaları, pınar, kuyu ve ırmak suları, deniz melekleri zamanın başlangıcından sonuna kadar senin yarattığın mahlukat ile gelmiş geçmiş gece ve gündüzler sayısınca salat ve selam eyle. Yalnızca Aziz ve Gaffar olan Allah'a hamd olsun.

Fazileti: Velilerin seyidi Abdülkadir Geylani Hazretleri seyahatlarından birinde bir mağaranın kapısında bu mübarak salavat-ı şerifenin nakşedilmiş olduğunu gördü. “Bu salavat-ı şerife elli bin salavat yerine geçer” yazıyordu. Bu söz büyük velinin acaibine gitti.Bunun üzerine Peygamberimiz (S.A.5.)'i rüyada gördü: “Ya Resulellah! Bir defa okunması elli bin salavat-ı şerife yerine geçeceği haber verilen salavat hakkında ne buyurursunuz?” İki dünya güneşi Efendimiz (S.A.5.): “Sözünü ettiğin salavat-ı şerifeyi bir defa okumak elli bin değil yetmiş bin salavat-ı şerife yerine kaimdir” buyurdular.

Dileği olan bir kimse ihlaslı kalp ile Resulü Ekrem (S.A.5.)'in üzerine 1000 defa salat ü selam getirirse,Allah onun dileğini yerine getirir.

ALLAH RESULÜ'İ RÜYADA GÖRMEK İÇİN

Salavat-ı şerife kitapları çoktur.Bunların en ünlü olanı “Delail-i Şerîf”tir. Daha bunun gibi ufak risaleler ve büyük kitaplar çoktur. “Delail-i Hayrat” eskiden Kurân-ı Kerîm'den sonra her müslümanın evinde bulunurdu. Bunun gibi ünlü bir kitap yoktu.Bu kitabın sahibi Cezayir halkından Seyyid Süleyman Cezuli'dir. Bu zat Cenabı Peygamber'in evlatlarından bir âlimdir. Bu kitabı te'lif etmesinin nedeni şudur: Gece olunca hanımı kaybolurdu. Bunun üzerine hanımına dedi ki: “Sen her gece kaybolup nereye gidiyorsun?” Hanımı: “Ben her gece Medine-i Münevvere'ye Cenabı Peygamber'i ziyaret etmeye gidiyorum” dedi. Kocası: “Bu dereceyi neyle kazandın?” diye sordu. “Bir salavat-ı şerife vardır. Ona devam etmem sayesinde bu dereceye nail oldum” dedi. Kocası: “O salavat-ı şerifeyi bana öğret” dedi. Hanımı: “Bunu sana öğretmeye izin yoktur” deyince Süleyman Cezuli Hazretleri gayrete geldi, kitaplardaki ve dünyanın her tarafında okunan salavat-ı şerifeleri toplayıp “Delail-i Şerîf” isimli eserine yazdı. Sonra bu kitabı hanımının önünde okumaya başladı. Aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okumaya başlayınca hanımı kendini tutamayarak gülümsedi:

Allahümme salli ala ruhı seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala kabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme eblığ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten ve salaten ve selama.

Manası: Allah'ım! Ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed'in ruhuna salat eyle! Allah'ım! Vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed (S.A.5.)'in cesedine salat eyle! Allah'ım! Kabirler içerisinde Efendimiz Muhammed (S.A.5.)'in kabrine salat eyle. Allah'ım! Efendimiz Muhammed (S.A.5.)'in ruhuna benden selam, salat ve esenlikler ulaştır.

Bunun üzerine hanımının bu salavat-ı şerifeyle o yüce makama ulaştığını anladı. Cenabı Peygamber'i rüyada gösteren derslerden en önemlisi bu salavat-ı şerifedir. Cezayir'den Tunus'a oradan Trablusgarb'a oradan Bingazi'ye, oradan Mısır'a ve oradan Arabistan'a geçeceksin.İşte o kadın bu kadar uzak mesafeyi bu salavat-ı şerifenin rûhânîyyetiyle bir adımda kat ediyordu.

HAZRETİ FATIMA VALİDEMİZİN OKUDUĞU SALEVAT

Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı ve melaiketi vel kevn.Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel mürseliyn.Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ıbadillahil mü'minin.

Manası: Ya Rabbi! Babacığım Hz. Muhammed'e salat getir.O bütün evrenin kıblesidir.Ervahlar, melaikeler ve peygamberler hep ondan şefaat isterler.Ya rabbi! Benim peygamberim Hz. Muhammed'e salat getir.Çünkü o peygamberlerin ve resullerin reisidir.Ya Rabbi! Babam Hz. Muhammed'e salat getir.Zira o mü'minlerin, cennet halkınin, peygamberlerin ve resullerin en hayırlısıdır.

Kıymetli salavat-ı şerifelerden bir tanesi de Hz. Fatıma (r.anha.) validemizin getirdiği salavat-ı şerifedir. Bu salavat-ı şerife kitaplarda yoktur. Zamanın büyük rûhânîlerinden birisi diyor ki: “Mekke-i Mükerreme'de rûhânîlerden birinin meclisine Cenabı Peygamber, Hz. Fatıma validemizle teşrif buyurdular.Baktım ki Hz. Fatıma validemiz, muhterem pederlerine cennet lisanıyla bu salavat-ı şerifeyi getiriyorlar.Cennet ehli Süryani dili üzeri harflerle konuşurlar. Elif lam miym gibi. Ben de bu salavat-ı şerifeyi arapçaya çevirdim.”

Birisi rüyada Hz. Fatıma validemizi gördü ve sordu: “Bu salavat-ı şerife senin midir?” Hz. Fatıma validemiz cevaben: “Evet” dedi. “Bunu bir kişi bir defa okursa müjdesi nedir?” dedi. Hz. Fatıma (r.anha) validemiz buyurdu: “Eğer bu salavat-ı şerifeyi bir defa okursanız denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.” Hz. Fatıma (r.anha) validemizin bu sözü çok acaibine gitti ve bu salavat-ı şerifenin faziletini Cenabı Peygamber (S.A.5.)'den sordu: “Ya Rasulellah! Hz. Fatıma böyle diyor.Bunu benim zihnim kaldırmadı.” Bunun üzerine Rasulü Ekrem (S.A.5.): “Fatıma ne dediyse doğrudur” buyurdu.Bu salavat-ı şerife Cenabı Peygamber'i o kadar övüyordu ki, arkada hiçbir şey bırakmıyordu.

TESİRİ YÜZBİN SALAVATA DENK SALAVAT-I ŞERİFELER

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati.

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır.

Fazileti: Bu mübarek salavat-ı şerife yüzbin salavat gücündedir.Bir defa okuyan, yüzbin salavat okumuş gibi ecre nail olur. Sıkıntıların izalesi için okunması tavsiye edilmiştir. Sabah ve akşam'er defa okunmalıdır. Peygamber (S.A.5.) buyuruyor ki: “Herhangi bir kimse bana selam verirse Allah mutlaka onu ruhuma ulaştırır ve ben de onun selamını alırım”

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn.

Manası: Allah'ım! Senin kulun, peygamberin, ümmi bir rasulün olan Efendimiz Muhammed'e, onun aline, sahabelerine, zatının azametinin sonsuzluğu nisbetinde her vakit ve her zaman salat eyle, kamil manada esenlikler ver.

Bu salavat-ı şerifeyi de bir defa okumak diğer salavatlardan yüzbin defa daha fazla okuma tesir ve gücündedir.

Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma'deni esrarik. Ve aynı ınayetike ve şemsi hidayetik. Ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik. Ve hayri haklık. Ve ehabbil halkı ileyk. Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiyae vel mürseliyn. Ve ala melaiketikel mükarrabiyn. Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn. Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn. Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn. Vel hamdü lillahi rabbil âlemiyn.

Manası: Allah'ım! Nurlarının denizi esranının menbaı inayetinin ta kendisi hidayetinin güneşi mülk ve saltanatının nûru vilayetinin emniyeti muhabbetinin dili yakınlarının önderi tüm yaratılanlarının en hayırlısı tüm yaratılanların içerisinde Sana en sevimli olan kulun habibin ve kendisiyle peygamber ve rasulleri sonlandırdığın ümmi peygamberin Muhammed'e yerlerde ve göklerdeki mukarreb meleklerine-Allah hepsinden razı olsun- salat eyle! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hamdolsun âlemlerin rabbine!

Fazileti: Bu mübarek salavat-ı şerifeyi üç defa okuyan yüzbin salavat-ı şerife getirmiş sayılır. Az bir zamanda Hz. Peygamberin rûhânîyyetine kavuşup makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy'ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma.

Manası: Allah'ım! Kendisi nur olan, sırrı bütün görünen, varlıklara isim ve sıfatlara nüfuz etmiş bulunan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.O'nu mübarek kıl ve ona en iyi şekilde selam eyle.”

Fazileti: Bu yüce salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yüzbin salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yüzbin salavat-ı şerife okuma fazileti ve gücündedir.

Sıkıntı ve stresten kurtulmak için okunması bir iksir olarak kabul edilmiştir. Rasulüllah (S.A.5.) buyurdu: “Kıyamet gününde, katımda insanların en değerlisi, bana en çok salatü selam getirenlerdir.” Diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor: “Bir defasında İsrafil bana geldi ve şöyle dedi: -Cennette öyle bir kubbe vardır ki, kubbelerin hiçbiri ona benzemez. O kubbenin genişliği üçyüz yıllık yoldur. Sonra onun içinde öyle bir ikram rüzgarı eser ki, saf misk kokar.Bu kubbeye girenler ancak sana çok salavat getirenlerdir. Sonra, sana çokça salavat getiren hiçbir sıkıntı görmez azap ta çekmez.”

Hz. Aişe (r.anha) validemizden rivayet olunuyor: “Bir defasında iğnemi yere düşürdüm, onu bulmak için mum getirdim.Mum ışığında aradım fakat bulamadım. Bu sırada Allah Resulü(S.A.5.)'in geldiğini gördüm, sevdim ve gülümsedim. Bana sordu: “neden güldün?” -İğnemi kaybettim, mumla aradım fakat bulamadım.Yerine oturmuştu. Birden gördüm ki mübarek yüzünde nur parlıyor, evin her yanını aydınlatıyordu. Hemen iğnemi buldum. Sonra şöyle buyurdu: -Şu kimsenin vay haline ki, bana kavuşamaz, kıyamet günü beni göremez. -Kıyamet günü seni göremeyen kim olabilir ki ey Allah'ın Resulü, dedim. Şöyle anlattı: “-Beni kıyamet günü göremeyen kimse cimri kimsedir.” Yine sordum: “O cimri nasıl bir cimridir?” Bana açıklar mısın?” Buyurdu ki: “Adımın anıldığı yerde bana salavat okumaya üşenen, okumayan kimsedir.” Devamla yine buyurdu: “-Her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa,Allah Teala, onun namazını kabul buyurur.Onun bu namazını Adem'e secde eden meleklerden daha üstün meleklerin makamı olan İlliyyine ulaştırır.O makamdan bir melek şöyle seslenir: -Artık dileğin neyse dile, her dileğin yerine getirilecektir.” Yine bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü(S.A.5.) şöyle buyuruyor: “Muhammed isminin anıldığı yerde, işten kimse hemen kendine gelip baş parmağıyla yanındaki parmağını gözlerine sürüp üzerinde gezdirirse, artık o kimse hiç göz ağrısı görmez, onun gözlerine zarar gelmez.”

600 BİN SALAVAT-I ŞERİFE DEĞERİNDE BİR SALAVAT

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi enfasil mahlukat. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi eş'aril mevcudat. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedil levhı ved deavat. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi seb'ı sevakinil erdı ves semavat. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma halekal bedaya ven nehaya ebedil ebed. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma haleka min haşrihi ve ahıri bekaihi ve sellim tesliymen kesiyran kesiyra.

Manası: Allah'ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed'e tüm yaratılanların nefesleri adedince salat ve selam eyle! Allah'ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed'e varlıklardaki saç ve tüyler sayısınca salat ve selam eyle! Allah'ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed'e levh ve dualar miktarınca salat ve selam eyle! Allah'ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed'e yedi kat yer ve yedi kat göklerde bulunanlar adedince salat ve selam eyle! Allah'ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed'e ezelden ebede yarattığın mahlukat adedince salat ve selam eyle! Allah'ım Efendimiz Muhammed'e topyekün mahlukat sayısınca ve sonsuza kadar hadsiz, hesapsız salat ve selam eyle.

Fazileti: Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okuyarak Efendimiz Aleyhisselam'a salavat getiren kimse altı yüz bin defa salavat okumuş gibi ecre nail olur. Ebû Said el-Hudri (ra) dedi ki: Bir cemaat, bir mecliste Rasulüllah (S.A.5.)'e salat ü selam getirmezse, Cennet’e girseler dahi, yani pişmanlık duyacaklardır.”

Rasulüllah buyuruyor: -Eğer kalplerin öldüğü gün kalbinin ölmesini istemiyorsan, bir günde on defa şu ilahi isimleri oku: “Ya Hayyu ya Kayyum.” Sonra hiç yorulmadan bana her gün salavat getir.”

SALAVAT-I ŞEMSİYYE

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh. şemsi semail esrar. Ve mazharil envar. Ve merkezi medari medaril celal. Ve kutbi felekil cemal. Allahümme bi sirrihi ledeyk. Ve bi seyrihi ileyk. Amin havfi.Ve ekıl asrati. Ve ezhib huzni ve hırsıy. Ve kün li ve huz li ileyke minni. Verzukniyel fenae anni. Ve la tec'alni meftunen bi nefsi. Mahcuben bi hıssi. Vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyü ya kayyum.

Fazileti: İbrahim Düsüki (k.s.) buyuruyor ki: “Kim bu salavatı her gün sabah namazından sonra okursa bizim üzerimize olan füyuzatlar okuyanın da üzerine olur.Çünkü bu salavatın her harfi Allah Resulü(S.A.5.)'in izniyle yazılmıştır.”

YEDİYÜZ BİN SALAT Ü SELAM GÜCÜNDE SALAVAT

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah.

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhamed'e Senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle.

Sırları: Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yedi yüz bin salavat-ı şerife okuma fazilet ve değerindedir.Cuma günleri biner defa okuyan kimse 2 dünya saadetini elde eder. Peygamber'e salat getirmek, aynı zamanda Cennet’te onunla buluşup sohbet etmeyi sağlar.

DELAİL-İ HAYRAT'I OKUMAYA DENK SALAVATLAR

Allahümme salli ala nuril envar. Ve sirril esrar. Ve tiryakıl ağyar. Ve miftahı Babil yesar. Seyyidina muhammedinil muhtar. Ve alihil athar. Ve ashabihil ahyar. Adede niamillahi ve ifdalih.

Manası: Allah'ım! Nurların nûru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed'in temiz aline ve hayırlı sahabelerine nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

Fazileti: Bu salavat-ı şerifeyi üç defa okunak, fazilet bakımından Delail-i Hayrat'ı okumaya denktir. Bu salavat-ı şerifeyi vird edinen, Rasulüllah (S.A.5.) ile görüşme şerefini kazanır. Velilik mertebesini elde eder. Maddi ve manevi olarak rızkının artmasına vesile olur. Sabah ve akşamları üçer kere okuyan ilahi bir çok sırlara vakıf olur. Kalp aynası açılır. Salavat getirmenin önemi hakkında Cenabı Hakk: “Ey iman edenler! Siz ona salat edin, tam bir teslimiyetle selam verin” buyurmuştur.

Aşağıda gelen salavat-ı şerifeyi üç defa okumak da fazilet bakımından Delail-i Hayrat'ı hatetme derecesindedir:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ademe ve nuhın ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn. Salevatüllahi ve selamühü aleyhim ecmeıyn.

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e Musa'ya, İsa'ya ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber ve rasullere topyekün salat ve selam eyle.

Fazileti: Az zamanda çok kazanç sağlamak için bu salavat-ı şerifenin kıymeti bilinmelidir. Resulüllah (S.A.5.) buyuruyor: “Cuma günü kim bana seksen kere salat getirirse seksen yıllık günahı bağışlanır. Kim de günde 5 yüz defa bana salavat getirirse asla kimseye muhtaç olmaz.”

DELAİL-İ HAYRAT'I KIRK DEFA OKUMAYA DENK SALAVATLAR

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik.

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e onun aline, sahabelerine, zevcelerine, temiz sülalesine ve ehl-i beytine Senin ilminde bulunanlar adedince ve mülkünün devamı süresince salat ve selam eyle.

Resulüllah (S.A.5.) buyuruyor: “Cuma günü bana çok salat ü selam getirin. Çünkü o gün meşhuddur.Melekler Cuma günü salat ü selam getirenlere şehadet edeceklerdir. Herhangi bir kişi bana salat ü selam getirirse mutlaka o, anında bana arz edilir.”

SALAVAT-I VASL

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es'elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake. Allahümme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kübra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ven nebiyyil mücteba. Muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme ve bihi es'elüke en tüsalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatihi fe ente veliyyün zalike ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

Fazileti: Bu salavat-ı şerifeyi okumaya devam edenler, dünyada mana âleminde, ahiretteyse Allah'ın Resulü ve Habibi olan Efendimiz'i görmek ve O'nun şefaatına nail olma bahtiyarlığına bi iznillah nail olacaklardır. Sabah ve akşamları birer, üçer ya da daha fazla okunması bir iksirdir.(M.Ahzab)

ŞEFAAT-I NEBİ'YE NAİL OLMAK

Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mükarrabe minke yevmel kıyameh.

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet gününde Senin nezd-i ilahine yakın bir mevkiye getir.

Fazileti: Resulü Ekrem (S.A.5.) buyuruyor: “Kim bu salavat-ı şerifeyi okuyarak üzerime salavat getirirse, şefaatım ona vacip olmuştur.” Hz. Aişe (r.anha) validemiz şöyle buyuruyorlar: “-Bir hacet gidermenin anahtarı, hacet arz etmeden önce sunulan hediyedir.” Sözlerine devam ederek: “Allah'a hamd ü senada bulunarak O'nun rızasını almış oluruz.Efendimiz (sav)'e salat ve selamda bulunursak o hacetin gerçekleşmesinde,Allah katında bizlere şefaat ve yardımını sağlamış oluruz.Zira Hakk Teala Kitabı'nda şöyle buyururyor: “Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın.”

DELAİL-İ HAYRATI YETMİŞ BİN DEFA OKUMAYA DENKTİR

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta'dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya'dilu selamehüm.

Manası: Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onu aline ve sahabelerine ve ehli beytine Senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salevatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ve sahabelerine ve ehli beytine bu zatların selamları miktarınca selam eyle.

Fazileti: Bu salavatın bir defa okunması Delail-i Şerîfi yetmiş bin defa okumaya denktir. Manevi makamları geçip Efendimiz (S.A.5.)'e ulaşmak istersen bu salavatı vird edinmelisin. Salavat getirmenin fazileti hakkında İmam-ı Şarani Hazretleri şöyle buyuruyorlar: “-Büyük veli Aliyyül Havass'ın şöyle konuştuğunu duymuştum:Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman,Allah Resulü(S.A.5.)'in adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz: “Ey Allah'ım! Sevgili Peygamber'in Muhammed Mustafa (S.A.5.) hürmetine senden şunu isterim.” Şeklinde dileğinizi arz ediniz. Çünkü Allah'ın bir meleği vardır ki, bu isteğinizi anında Efendimiz'e bildirir ve O'na: “Filanca kişi, şu haceti için senin Allah katında aracı olmanı istemektedir.” der. Hz. Hz. Muhammed'in dua ve istekleri Allah Teala tarafından geri çevrilmez.”

HAYIRLI BİR İŞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiybike salaten erka biha merakıyel ıhlası ve enalü biha ğayetel ıhtisası ve sellim tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabüke küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

Manası: Allah'ım! Kulun, resulün, dostun ve habibin olan Efendimiz Muhammed'e, beni ihlas merdivenlerine tırmandıracak, birtakım özelliklerin sonuna erdirecek bir şekilde salat eyle. Aynı şekilde ona, Senin ilminin ihata ettiği ve kitabında sayılı bulunan şeyler adedince ve Seni zikredenler zikrettikleri ve Senin zikrinden gafil olanlar bu gafletlerinde devam ettikleri sürece selam eyle.

Fazileti: Hayırlı bir murad ve niyetin gerçekleşmesi için etkisi çok yüce bir salavatı şerifedir.

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük. Ve cera bihi kalemük. Ve nefeze bihi hukmük. Allahümme ya men bi yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey'i kün fe yekun. Es'elüke en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tüafiyeni mined deyni ve tuğnini minel fakri ve en terzükani halalen vasian mübaraken fihi ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.

Manası: Allah'ım! Rahmet peygamberi, kulun ve rasulün olan Efendimiz Muhammed'e, O'nun aline ve sahabelerine salat eyle ve ilminin ihata ettiği kaleminin yazdığı, hükmünün geçerli olduğu şeyler adedince, selam eyle! Ey yer ve göklerin hazineleri elinde bulunan bir şeyi “ol” emriyle var eden Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, beni boçlardan kurtarmanı, fakirliğe düşürmemeni, helalinden bol ve mübarek rızıklar vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ve sahabelerine salat eyle.

Fazileti: Sabah ve akşamları bu salavat-ı şerifeyi birer defa okuyan kişi, içinde bulunduğu borç yükünden Allah'ın izniyle kurtulur. “Arais” adlı tefsirde İmam Sa'lebi diyor ki: -Hak Teala, Kaf Dağı arkasında bir çeşit yaratıklar yaratmıştır ki, bunların sayısını ancak Kendisi bilir.Bunların ibadeti sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam getirmektir.

DİLEK VE HACET

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kadra la ilahe illellah. Ve ağnina vahfazna ve veffıkna lima terdah. Vasrif annes sue verda anil haseneyni reyhanetey hayril enami ve an sairi alihi ve ashabihil kiram. Ve edhılnel Cennet’e dares selam. Ya hayyü ya kayyumü ya Allah.

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve aline “La ilahe illallah”ın kadrü kıymetınce salat ve selam eyle! Bizi ihtiyaç içine düşürme, bizi koru ve rızana muvaffak eyle.Bizden kötülükleri uzaklaştır.Mahlukatın en hayırlısının 2 reyhanı olan Hasan ve Hüseyin'den ve diğer muhterem al ve sahabelerinden razı ol. Ey Hayy ve Kayyum Allah'ım! Bizlere selam ve selamet evi olan cenneti nasip eyle.

Sırları: Getireceği salat ü selam kişiye, kabirde, mahşerde, Sırat köprüsünü geçmekte yol gösteren bir nur olur. Kişi salat ü selamla düşmanını yenilgiye uğrattığı gibi, kalbini de nifaktan, kirden, pastan temiz kılar. Ve yine yararlarından biri de, kişinin mü'min kardeşlerine karşı sevgisinin artmasına, nifaktan uzaklaşmasına yardımcı olmasıdır.

GAM VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyit tahiriz zekiyyi salaten tehullü bihel ukadü ve tefükkü bihel kürab.

Manası: Allah'ım! Efendimiz, ümmi, temiz, tertemiz Peygamber Muhammed'e salat eyle ki, Sen bu nedenle düğümleri çözer, üzüntüleri dağıtırsın.

BELALARDAN KORUNMAK İÇİN

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin salaten tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkızüni biha min vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdıy biha haceti.

Manası: Allah'ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (sav)'e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu nedenle kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat nedeniyle giderirsin.

GÖZ HASTALIĞINA KARŞI

Allahümme inni es'elüke ve eteveccehü ileyke bi habiybikel Mustafa ındeke ya habiybena ya muhammedü inna netevesselü bike ila rabbike feşfa'lena ındel mevlel azıymi ya nı'mer rasulüt tahir. Allahümme şeffı'hü fina bi cahihi ındek. Allahümme vec'alna min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayril mükarrabiyne minhü vel varidiyne aleyh. Ve min ahyaril muhıbbiyne fihi vel mahbubiyne ledeyh. Ve ferrıhna bihi fi arasatil kıyameti vec'alhü lena deliylen ila cennetin neıymi bi la meunetin ve la meşakkatin ve la münakaşetil hısabi vec'alhü mukbilen aleyna ve la tec'alhü ğadıben aleyna vağfir lena ve li cemiy'ıl müslimiynel ahyai minhüm vel meyyitiyne ve ahıru da'vana enil hamdü lillahi rabbil âlemiyn.

Manası: Allah'ım! Habibin Mustafa hürmetine Senden niyaz ediyor,Sana yöneliyorum. Ey hepimizin sevgilisi Muhammed, ey en güzel ve temiz peygamber, bizler seni Rabbine vesile ediyoruz, Sen de Yüce Mevla nezdinde bize şefaatçı ol! Allah'ım! Nezd-i ilahindeki kadr ü kıymeti hürmetine onu bize şefaatçı kıl. Allah'ım! Bir de bizi O'na en iyi salat ve selam okuyanlardan, ona en iyi yaklaşanlardan ve yönelenlerden, onu sevenlerin en önde gelenlerinden ve onun nezdinde sevilenlerden eyle! Kıyamet arasatında onun hürmetine bizi sevindir. Sıkıntısız ve meşakkatsizce ve hesaba en ince ayrıntılarına kadar çekilmeksizin Neıym cennetine giderken onu bize rehber eyle. Onun bize teveccühünü sağla ve o bizden hoşnutsuzluk duymasın. Bizleri ve hayatta olsun, ölü olsun bütün mü'minleri affeyle. Alemlerin rabbi Allah'a hamdolsun.

Hikmeti: Gözleri rahatsız olanların bu salavat-ı şerifeyi okuması bir iksirdir.Sadakatla bu salavat-ı şerifeyi okuyan kimsenin gözlerinin nûru artar. Görme gücü ziyadeleşir. Efendimiz (S.A.5.)'in nûru, maddesini ve anlamını aydınlatır.

EFENDİMİZİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN

Efendimiz'i rüyada görmeye vesile olan mübarek salavat-ı şerifelerin biri de aşağıdaki salavattır:

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilune adede ma ehata bihi ılmüllahi ve cera bihi kalemüllahi ve nefeze bihi hukmüllahi ve vesiahu ılmüllahi adede külli şey'in ve ad'afe külli şey'in ve mil'e külli şey'in adede halkıllahi ve zinete arşillahi ve rıda nefsillahi ve midade kelimatillahi adede ma kane vema yekunü ve ma hüve kainün fi ılmillahi salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten daimeten bi devami mülkillahi bakıyeten bi bekaillah.

Manası: Allah'ım! Kulun, ümmi bir peygamber ve Rasulün olan Efendimiz Muhammed (S.A.5.)'e onun aline ve sahabelerine, Seni zikredenler zikrettikleri ve Senden gafil olanlar gafil oldukları sürece ve Senin ilmin çerçevesi içine girenler, kaleminin yazdıkları, hükmünün cereyan ettiği, ilminin ulaştığı şeyler ve hemen her şey adedince, her şeyin katları ve dolusunca, Senin tüm yaratılanların adedince, Arş'ının ölçüsünce, kendi hoşnutluğun, söz ve kelamın miktarınca, olmuş olacak ve senin ilminde mevcut olan şeyler adedince, hadde hesaba sığmayacak bir şekilde ve Senin mülkün durdukça ve beka sıfatının devamınca salat ve selam eyle.

Euzu billahimineşşeytânîrraciyn Bismillahirrahmanirrahiym Allahümme bi hakkı muhammedin erini veche muhammedin hâlen ve mala.

Manası: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahiym olan Allah'ın adıyla Allah'ım! Muhammed (S.A.5.)'in cemâlini, hal ve heyetini bütün teferruatıyla yine Muhammed (S.A.5.) hurmetine bana göster. İmam-ı Şa'rani diyor ki: Rasulüllah'i rüyada gördüm. Bana: “Yatacağın zaman bunları okursan beni mutlaka rüyanda görürsün” buyurdular.

HİZB-İ MUHAMMED(S.A.V)

Aşağıda gelen hizbi Hz. Peygamber (S.A.5.) büyük hadiselerin ve savaşların olduğu zamanlarda okurdu. Zamanımızın hadiselerinin arasında maddi ve manevi yönden sıkıntıda kalan kimseler bu hizbe devam ettiklerinde ferahlıyacaklar ve yaşantılarında genişlik hissedeceklerdir.(M.Ahzab, 315)

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme ya âlimes sirri ven necva. Ve ya kaşifed durri vel belva. İc'al li emri feracen ve mahraca. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn. Allahümme lekel hamdü ve ileykel müstean. E la ilellahi tesıyrul ümur. Fe se yekfiykehümüllahü ve hüves semiul aliym. Ve sallellahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihit tayyibinen tahirine ve selleme tesliyma. Allahümme sarrif anni emsalehu ya settaral uyub. Allahümme inneke daimün la ilahe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahımiyn. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Elif elif lam mim zalikel kitabü la raybe fiyh. Be beraetün minellahi ve rasulihi illellezîne ahedtüm minel müşrikin. Te tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe ma ağna anhü malüh. Se sümme evrasnel kitabellezînastafeyna min ibadina. Cim cennatü adnin yedhuluneha yühallevne fiyha. Ha ha mim ayn sin kaf. Ha hatemellahü ala kulubihim ve ala sem'ıhim ve ala ebsarihim ğışaveh. Dal demmerallahü aleyhim ve lil kafirine emsalüha. Zel zerni ve men haleftü veıyda. Ra rubema yeveddüllezine keferu lev kanu müslimin. Ze züyyine linnasi hubbüş şehevat. Sin selamün ala nuhın fil âlemin. Şın şehidellah. Sad sad sad vel kurani ziz zikr. Dad darabellahü meselen lillezine keferu vemraete nuhın vemraete lut. Tı taha ma enzelna aleykel kurane li teşka. Zı zaheral fesadü fil berri vel bahr. Ayn kamu yetesaelun. Ğayn ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab. Fe fe la ve rabbike la yü'minun. Kaf kaf vel kur'anil mecid. Kef kella sevfe ta'lemune sümme kella sevfe ta'lemun. Lam lev enzelna hazel kur'ane ala cebelin le raeytehü haşia. Mim muhammedün rasulüllah. Nun nun vel kalemi ve ma yesturun. Ve lillahil esmaül husna. He hüvallahüllezi. Lamelif la ilahe illa hüve küllü şey'in halikün illa vecheh. Ye ya'lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur. Ya allahü ya rahmanü ya rahîmü.Ya allahü la ilahe illellahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. El hamdü lillahillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumü ve netubü ileyhi nes'elühüt tevbete vel mağfirete vel ınayete vel hamdülillahi ve sübhanellahi vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Bi fadlike ve keramike ve lutfike ve rahmetike ya erhamer rahımiyn. Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn.

HIZIR ALEYHİSSELAM'IN OKUDUĞU VİRD

Bismillahirrahmanirrahiym. La ilahe illellahül hayyül kayyum. La ilahe illellahül bakıd deymum. La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh. La ilahe illellahül evvelül ahir. La ilahe illellahüz zahirul batın. La ilahe illellahül azizül cebbar. La ilahe illellahül hakimül ğaffar. La ilahe illellahüs semiy'ul basiyr. La ilahe illellahül latiyfül habir. La ilahe illellahül ğafuruş şekur. La ilahe illellahül vehhabül kadir. La ilahe illellahül halimül âlim. La ilahe illellahül cevadül kerim. La ilahe illellahül berrur rahiym. La ilahe illellahül azizül hakiym. La ilahe illellahül hafidur rafiu. La ilahe illellahül hafiyzul muğniy. La ilahe illellahül kerimül mu'tıy. La ilahe illellahül kaimüz zekiyy. La ilahe illellahül aliyyül behiyy. La ilahe illellahüş şehidür rakıyb. La ilahe illellahül karibül mucib. La ilahe illellahül fettahul aliym. La ilahe illellahül vekiylür razzak. La ilahe illellahül mütekebbirul halık. La ilahe illellahül evvelü min aded. La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded. La ilahe illellahül vedudül meciyd. La ilahe illellahül mübdiül müiyd. La ilahe illellahül fe'alü lima yürid. La ilahe illellahül melikül varis. La ilahe illellahül bakıl bais. La ilahe illellahül bariul musavvir. La ilahe illellahül latiyful müdebbir. La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan. La ilahe illellahül hannanül mennan. La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan. La ilahe illellahül hadil kaviyy. La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy. La ilahe illellahül hakkul mübin. La ilahe illellahüt tevvabül müiyn. La ilahe illellahül kebiru zül in'amı vel ıhsani vel celal. La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal. La ilahe illellahül ferdüs samed. La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda. La ilahe illellahül basitul bediy'u. La ilahe illellahü zül hisabis seriy'ı. La ilahe illellahül vasiu zül ihsan. La ilahe illellahüs selamül mü'min. La ilahe illellahül kefiylül müheymin. La ilahe illallahül hakimül kerim. La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym. Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.

Sırları:

  1. Bu virde devam edenlerin Allah'ın izniyle zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.

  2. Okumaya devam edenler Allahü Teala'nın birçok lütfuna nail olur.

  3. Bu virde Allah Teala'nın bir çok ism-i şerifleri bulunmaktadır.Okuyanlar Allah Teala'nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)

  4. Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmuştur.

HASAN-I ŞAZELİ HAZRETLERİ'NİN “KORUYUCU AZIYME” DUASI

Bismillahir rahmanir rahîm. Bismillahil müheyminül azizül kadir. Ecmelü külli şey'in ve hüve nasıri. Kaf. Cim. Nun. Sad. Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn. Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn. Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin.Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn. Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn. Elif lam mim. Ta sin. Ha mim ayn sin kaf. Meracel bahrayni yeltekıyan. Beynehüma berzehun la yebğıyan. Es'elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a'zami minha en tec'alel lame tav'a yedeyye vel elifel hakime aleyye ven nüktate vuslaten minke ileyye. Ehunün. Kafün. Edümme. Humme. Heün emin. Fel hukmü hukmük. Vel emru emruk. Ves sirru sirruk. Ve la ilahe ğayruk. Ve entel melikül hakkul mübin. Taha. Yasin. Nun. Kaf. Sad. Ta sin. Ta sin mim. Elif lam mim. Elif lam ra. Elif lam mim ra. Elif lam mim sad. Kef ha ayn sad. Ha mim. Vallahü min veraihim muhıyt. Bel hüve kur'anün meciyd. Fi levhın mahfuz. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.

Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki: -Bu öyle bir hazinedir ki, Kurân-ı Kerîm'deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet ile okunursa bi iznillah yerine gelir. O kimseye karşı herkes saygı duyar, güvenir ve herkesin sevgilisi haline gelir. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur.Ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır.(M.Ahzab)

ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN BESMELE-İ ŞERİFE DUASI

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme inni es'elüke bi hakkı bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi hurmeti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi fadlı bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi azameti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi celali bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi cemâli bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi kemali bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi heybeti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi menziletil bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi melekuti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi ceberuti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi kibriyai bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi senai bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi behai bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi kerameti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi sültani bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi beraketi bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi ızzeti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi kuvveti bismillahir rahmanirrahiym. Ve bi kudrati bismillahir rahmanirrahiym. İrfa' kadri veşrah sadri ve yessir emri. Verzukni min haysü la yahtesibü. Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es'elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec'aleni min ıbadikes salihıyn. Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.

Sırları: Bu dua, Hz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne aittir.Okuyan kimseler evliyalar divanına kaydolurlar.Ömrün boyunca duaları kabul olunur.Dünyada iken cennet sana gösterilir.Bu duayı okumak büyük kazançtır. Okunuş şekli şöyledir: Seher vaktinde kalk defa “Bismillahirrahmanirrahiym” de. Hemen ardından Hz. Peygamber'e defa salat ü selam getir. Daha sonra da bu duayı okumaya başla.Şeyh Abdülkadir Hazretleri'ne ait olan bu duayı okumaya devam et. Bu büyük kazancı sakın bırakma. Bir çok sırlara vakıf olduğunu müşahede edeceksin.(M. Ahzab, Şazeli, 337)

HAVVAS-I FATİHA-İ ŞERİFE

Hz. Ali (k.v.)'den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor: -Kim Fatiha-i Şerîfe'yi yazılan bu tertip üzerine her gün bir defa okursa: Dünya ve ahirete ait işlerini kolaylıkla elde eder. Ademoğlunun kalplerini teshiri altına alır. Bütün bela ve musibetlerden ve dünyanın zilletinden korunur. Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz. Allah Teala o kimseye hayır kapılarını açar.(M. Ahzab, 263)

Bismillahirrahmanirrahiym. Elhamdü lillahi rabbil âlemiyn. Ya hayyü ya kayyumü ecib ya rukıyailü semian mütıy'an bi hakkı elhamdü lillahi rabbil âlemiyn. Ve bi hakkıl hayyil kayyumi ve bi hakkıl meleki ebced. Er rahmanir rahiym. Ya rahmanü ya rahîmü ya raufü ya atufü ecib ya cebrailü semiy'an mütıy'an bi hakkır rahmanir rahiym. Ve bi hakkır raufil atufi ve bi hakkıl meleki hevzah. Maliki yevmid din. Ve bi hakkı ya mükallibel kulubi ve bi hakkıl meleki tıykel. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn. Ya karibü ecib ya mikailü semiy'an mütiy'an bi hakkı iyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn. Ve bi hakkıs seriy'ıl karibil ma'budil müstean. Ve bi hakkıl meleki mensa'. İhdinas sıratal müstekıym. Ve bi hakkıl kadiril muktediri ve bi hakkıl meleki faskar. Sıratallezine en'amte aleyhim. Ya allahü ya hakiymü ya âlimü ecib ya aynailü semian mütıylan bi hakkı sıratallezine en'amte aleyhim. Ve bi hakkıllahil hakimil âlim. Ve bi hakkıl meleki şetsehıl müekkeli bil kavaimil arşiyyeh. Ğayril mağdubi aleyhim velad dallin. Ya kaimü ya azizü ecib ya azrailü semiy'an mütiy'an bi hakkı ğayril mağdubi aleyhim velad dallin. Ve bi hakkıl melekil kaimil azizi ve bi hakkıl meleki zadzağ. El müekkeli bil kavaimil arşiyyeh. Allahümme innehu leyse fis semavati deveratün. Ve la fil erdı ğameratün.Ve la fil bihari kataratün. Ve la fil ecsami harekatün.Ve la fil kuburi sehatatün.Ve la fil enfasi hataratün. İlla bi devamike arifatün ve müşahedatün. Ve aleyke delalatün. Ve fi mülkike müstemirratün. Fe bil kudratilleti sehharte biha ehlel eradıyne ves semavat. Sehhır li matlubi ve sehhır li kalbel mahlukat. İnneke ala külli şey'in kadir. Ecib da'veti ya hayyü ya kayyum. Ya bedias semavati vel ard. Ya malikel mülki ya zel celali vel ikram. Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn. Vel hamdü lillahi rabbil âlemiyn.

CÜNNETÜL ESMA

Cünnetül Esma, Hazretleri Ali (k.v.)'nin devamlı okudukları isimlerden oluşmaktadır. Bu isimler her muradın husulü, düşmanın kahrı, cin ve insanların şerrinden korunmak gibi bir çok sırları ihtiva etmektedir.Gazali ve Buni “Cünnetül Esma”ya çok önem vermişlerdir (M.Ahzab, 283)

Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün. Se yec'alüllahü ba'de usrin yüsra.

Allah Resulü buyuruyor: “Allah'a yemin ederim ki, günde yetmiş defadan fazla Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum.”

VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ'NE AİT MÜNACAT

Bismillahirrahmanirrahiym. Mevlaye entel Mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel Mevla. Mevlaye mevlaye. Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz. Mevlaye mevlaye. Entel haliku ve enel mahluku ve hel yerhamül mahluka illel haliku. Mevlaye mevlaye. Entel mu'tıy ve enes saliü ve hel yerhamüs saile illel mu'tıy. Mevlaye mevlaye. Entel müğıysü ve enel müsteğıysü ve hel yerhamül müsteğıyse illel müğıys. Mevlaye mevlaye. Entel bakıy ve enel fani ve hel yerhamül faniye illel bakıy. Mevlaye mevlaye. Ented daimü ve enez zailü ve hel yerhamüz zaile illed daim. Mevlaye mevlaye. Entel kebiyru ve enes sağıyru ve hel yerhamüs sağıyra illel kebir. Mevlaye mevlaye. Entel hayyü ve enel meyyitü ve hel yerhamül meyyite illel hayyü. Mevlaye mevlaye. Entel kaviyyü ve ened daıyfü ve hel yerhamüd daıyfe illel kaviyyü. Mevlaye mevlaye. Entel malikü ve enel memlukü ve hel yerhamül memluke illel malik. Mevlaye mevlaye.Entel ğaniyyü ve enel fakiyru ve hel yerhamül fakıyra illel ğaniyyü.

Fazileti: Veysel Karani Hazretleri'ne ait olan bu münacatı okuyan kimseler, fakirlikten ve her türlü beladan Allah'ın izniyle muhafaza olunurlar. Çokça okunması tavsiye olunmaktadır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041834 ziyaretçi (4063058 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol