Mormonlar'ın Kıyamet Kehanetleri
 
Mormon, Doomsday, 2012

Mormonlar'ın Kıyamet Kehanetleri

Büyük organize dinlerle, özgün ruhsal inançlara sahip grupların arasında görünüşte büyük farklar vardır. Özellikle de ritüelistik yaklaşımlarda, fark daha da belirginleşir, oysa biraz dikkat edildiğinde temelde eşdeğer inançların yer aldığı kolayca fark edilebilir. Aslında en önemli fark, inançlardaki liberalizmdir ve daha belirgin olan benzerlik dünyanın geleceğiyle ilgili inançlarda görülür. Tüm beklentiler ruhsal bir yenilenme ve revizyonla ilgilidir.

Dinsel teorilerin köşe taşlarından birisi, son yüzyıl içersinde ve günümüzde yaşayan mistikler ve kahinlerdir. Bunların bazılarının dünyanın sonu ve yenilenmeyle ilgili öngörüleri organize dinlerin inançlarına göre farklılık gösterirler. Dinsel metinlerde görülen katılık ve kesin bir son yaklaşımının aksine, bu kesimde ruhsal bir uyarı ve koruma yaklaşımı dikkat çeker. Aslında her birey kendi algısı ve inancı doğrultusunda geleceği düşler ve özgün bir öngörü oluşturur.Kehanetlerin kabulleri, bu inançlarla somutlaşırlar, bireylerden oluşan kitleler, bilinçaltından gelen mistik kültür birikimlerini karşılarına getirilen dinsel içerikli öngörüler ve yorumlarla dengeleyerek,inanırlar ya da inanmazlar. Bu yazımızın konusu olan Joseph Smith ve Mormonizm yukarıda yer alan yaklaşımın çok iyi bir örneğini oluşturur.

Mormonlar'ın Geçmişi

Mormonizm Amerika'da ortaya çıkan bir tür yeni dindir ve Hıristiyanlık'tan türemiştir; inancın ilkesi İncil'in "Çiftleşiniz ve çoğalınız" ilkesidir. Bu yüzden Mormonizm'de birden çok kadınla evlenmek Tanrı buyruğudur ve kurallar Mormon tarafından düzenlenmiştir, inananlar da bu nedenle Mormonlar adını alırlar. Kutsal Kitapları olan "Book of Mormon -Mormon'un Kitabı" antik ve geleneksel Hıristiyanlığın temel kurallarını geliştirir ve farklı bir yorumla açıklar. Mormonlar'ın günümüzde Amerika ve Batı Avrupa'da olmak üzere 1.000.000a yakın bağlısı vardır. 1831'de Mormonizm'i kuran ve peygamberlik iddiasında bulunan Joseph Smith, kilise tarafından suçlanıp linç edilip öldürülünce Mormonizm yerine geçen Brigham Young tarafından geliştirilmiş ve Missouri kenti "Yeni Kudüs" adı verilerek kutsal merkez ilan edilmiştir. Mormonizm'in temel ilkesi olan çok kadınla evlenmek ve çoğalmak, zaman zaman Müslüman ilkeleriyle benzerlik gösterdiğinden Müslümanlar tarafından da ilgi görmüştür.
"85 yaşına gelenler O'nu görecekler."

Mormonizm'de dinin kurucusu olan Joseph Smith'in kehanetleri çok önemlidir, onun Tanrı'nın vizyonunu gördüğüne ve geleceği öğrendiğine inanılır. Gelecek Smith'e, vahiy ve melekler aracılığıyla gösterilmiş ve "Mormon'un Kitabı"na aktarılmıştır. Mormonlar temel olarak İncil'deki kehanetlere ve göstergelerine inanırlar.

"85 yaşına gelenler O'nu görecekler."

Mormonizm'de dinin kurucusu olan Joseph Smith'in kehanetleri çok önemlidir, onun Tanrı'nın vizyonunu gördüğüne ve geleceği öğrendiğine inanılır. Gelecek Smith'e, vahiy ve melekler aracılığıyla gösterilmiş ve "Mormon'un Kitabı"na aktarılmıştır. Mormonlar temel olarak İncil'deki kehanetlere ve göstergelerine inanırlar.

Joseph Smith, yaşamı boyunca kehanetlerde bulunmuş ve bunları öğretirken kendisini bir yol gösterici olarak tanımlamıştır. Gerek İncil kökenli, gerekse de Mormonik gelecek öngörülerinde İsa Mesih'in gelişinden önceki olaylara öncelik verilir. Çünkü gelecekteki olayların akış yani oluş hızı, İsa Mesih'in 2. gelişini de çabuklaştıracaktır. 6 Nisan 1944'te Peygamber Joseph'in Mormonlar'a görünüp, geleceğin olaylarını bir kez daha açıkladığı ya da öngördüğüne inanılmaktadır.Joseph anlatıldığına göre; "Oğullarım, aranızda 85 yaşına kadar yaşayanlar İnsanoğlu'nun yüzünü göreceklerdir." demiştir. İnsanoğlu,İncil terminolojisine göre İsa'dır.

Bu bir Yok oluş değil...

1944'te ortalama 30 yaşında olan birisinin bugün 83 yaşında olması gerekir yani İsa Mesih'in görünmesine 2 yıl vardır. Ve burada karşımıza yine 2000 yılı çıkacaktır. İlginç olan Joseph Smith'in ölümünden 2 ay evvel benzer kehanetlerde bulunduğu ve hatta kendi ölümünü de öngörerek sonunun İsa'ya benzeyeceğini söylemesi ama daha sonra yeniden müritleriyle konuşacağını bildirmesi ve 2000'den da söz etmesidir.Smith, öldürülmesinden bir ay önce, gelecek 40 yıl içinde İsa Mesih'in gelmeyeceğini, eğer ayak takımı tarafından öldürülürse, taraftarlarının direnmemelerini, evlerinde kalarak Millenium'u yani yeni 1000 yılı beklemelerini öğütlemişti. Smith'in günümüz ve 2000 yılıyla ilgili öngörüleri, benzer kehanetlerden farklı bir görünüm içermekte midir?Klasik İncil'deki "Apokalips" yani Kıyamet kehanetlerinden ayrılan yönleri vardır; örneğin "İnsanoğlu'nun gelişi yargılama yapılmadan ve yargı zamanı gelmeden gerçekleşmeyecek. Aziz Paul bizlerin ışığın karanlığın değil, ışığın çocukları olduğumuzu söyler, sizler karanlıktaki bir hırsız değilsiniz. Bu Her şeye Kadir Olan'ın dünyaya gelip ezeceği, her şeyi toz edeceği demek değildir ama O, hizmetlilerini ve peygamberlerini açığa çıkaracaktır." der.

"Barış Bin Yılı"

Burada dikkat çeken 2 mesaj var; İsa Mesih'in 2. gelişinden ve Millenium'dan önce kimi doğal olaylar olacaktır ama bir uyarı beklenemez. Uyarılar peygamberlerin sözlerinde saklıdır; onların anımsanması ve ortaya çıkarılması gerekmektedir. Smith "Yahuda geri dönmelidir." der. Bunun anlamı İsrail'in Yahudilere verilmesi ve güçlenmesidir. Benzer kehanet Tevrat'ta vardır; "İşaya 49:23" ve günümüzdeki yorum İsrail'in kaderini Amerika’nın elinde tuttuğu şeklindedir. "Mormon'un Kitabı"ında sık sık İsrail Evi'nin restorasyonundan, güçlenmesinden ve İsa Mesih'in 2. gelişiyle başlayacak olan "Barış Bin Yılı"ndan söz edilir. İncil'de "Oh, Kudüs, Kudüs senin çocuklarını sık sık nasıl bir araya getirdim, aynen bir tavuğun civcivlerini kanatlarının altına toplaması gibi..." (Matta İncili23:37)denirken "Kudüs ve Tapınak yeniden inşâ edilecek" öngörüsü yapılmaktadır. Burası ilginçtir çünkü Kudüs yeniden şu ya da bu şekilde İsrail'in elindedir ama Tapınak yeniden inşâ edilmemiştir. Kimi yorumculara göre bu kehanet semboliktir yani olayların gelişimi anlatılmaktadır ya da Tapınak İsrail'in var oluşunun simgesidir ve şuanda artık vardır ya da inşâ edilmiştir. Çünkü Kudüs İsrail için dünyanın ruhsal merkezidir. Bir başka tapınağa ya da somut bir binaya gerek var mı?

Hale Bopp bir işaret mi?

Bunun cevabı Mormonlar'a göre evettir ve kaynak olarak Tevrat'taki Aaron'un Kitabı verilir; "Tapınak bağımsız olacak ve Zion Kenti'nde kurulacaktır..." İşte Mormonlar'a göre Missouri kenti yani Mormonizm'in kutsal kenti Yeni Kudüs'te bu tapınak yapılmaktadır, tapınak Joseph Smith'e adanmışsa da, aslında sahibi İsa'dır. Bağımsız toprak ABD'dir ve bağımsız olamayan eski Kudüs'ün yerine Missouri yani Yeni Kudüs almıştır. "Su tapınağın altından gelecek ve Ölü Deniz'in suları şifa verecek..." İşte bir diğer ilginç kehanet daha; Bu ne demek? Öngörünün devamı İncil esprisinde ama daha geniştir;

"Kentin ve tapınağın duvarları yeniden yükselecek, bunlar İnsanoğlu'nun gelişinden önce olacak. Savaş söylentileri ve savaşlar olacak, göklerden gelen işaretler yerde görülecek, Güneş kararırken, Ay kan renginde olacak, depremler toprakları yutacak, denizler sınırlarını aşacak ve sonunda gökte İnsanoğlu'nun işareti görülecek. Dünya o zaman ne yapacak? Bu bir gezegen, kuyruklu yıldız diyecekler ama o İnsanoğlu'nun işareti olacak ve Doğu'nun sabah göğünde ışık olarak görülecek..."

Nedir gökte görülecek olan ışık? Gerçek bir şey mi yoksa simgesel mi? Acaba yeni gördüğümüz Hale Bopp Kuyruklu yıldızı olabilir mi? Şu ara gökte gördüğümüz en önemli nesne o değil mi? Joseph'in zamanlarla ilgili bir kehaneti daha var;

Anahtar İsrail mi?

"Efendimiz'e sordum ve bir işaret verdi; İsa Mesih'in Nephitler'e görünüşü sırasında Mormon Kitabı'ındaki öngörüler gerçekleşecek, gökte işaret görülecek ve tekrar tekrar yazılacak."

Peygamber Nuh, gökte yay biçiminde bir işaret görmüştü; bu bir oraktı ve ekilen tohumun biçilmesini yani hasadı simgeliyordu. Biz de orağa benzer bir şekli olan kuyruklu yıldızı gördük. Peki hasat başladı mı? Bazılarına göre salgın hastalıklar, kıtlıklar ve uluslararası sıkıntılar yeterli birer göstergedir ve Mesih'in gelişi uzak değildir. Birçok kişi son zamanlarda gördükleri gökkuşaklarının içersinde İsa Mesih'in yüzünü gördüklerini söylemekteler. Bunlar gerçek mi yoksa kolektif bir düşüncenin yansıması mı? Aslında ikisinin de önemi yok, önemli olan seçimi yapmamız; Ya Tanrı'nın yolunu ya da Mammon'un yani kötülüğün yolunu seçeceğiz. Şimdi seçim zamanı olabilir ama bunun için popüler olmayan bilgelik gerekiyor. Antik metinlerin ve kehanetlerin devamlı okunması ve anımsanması gerekiyor ve galiba paylaşma olgusuna öncelik vermemiz gerekiyor çünkü gelecek sadece paylaşmayı bilenler için var olabilir. Bu "Altın Kural"ı yaşamlarımıza her olayda uygulamamız gerekiyor. Doğru ya da yanlış; sonuç olarak "Mormon'un Kitabı" yüzeysel bir bakışta bile yararlı öğütler veriyor denebilir. Bu bir bakış açısı; gelecek yeni 1000 yılın neden olduğu psiko-baskı dahi olsa, sonuçta olumlu ve yararlı öngörüler getiriyor. Sadece İsrail'in yüceleştirilmesi konusu düşündürücü fakat acaba hangi İsrail'den söz ediliyor? Siyasi İsrail'den mi yoksa mitolojik İsrail'den mi? Fakat bu başka bir yazının konusu. Yeni Çağ'da önemli olan şey, düşüncelerin özgürce paylaşılması, ayrılıkların aşılması ve farklı kültürlerin asimile edilmesi. Her kültürün ve inancın birbirinden öğreneceği şeyler vardır; aynen bilimde olduğu gibi. Böylece daha olumlu ve tatminkar sonuçlar oluşturabilir ve düşüncelerimizi birbirine bağlayarak kavramların ardındaki gerçek anlamları görebiliriz.[1]

Kaynaklar

[1] Smith, Joseph Fielding, "Teachings of the Prophet JosephSmith." Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 1976, sayfa286-340-341.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: İbrahim, 22.10.2014, 08:30 (UTC):
Yazınızda mormon kötü derken kitabına iyi demişsiniz bunu anlayamadımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2037401 ziyaretçi (4045290 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol