Kenzü'l-Arş ve Kadeh Duası
 
Kenzü'l-Arş ve Kadeh Duası

Kenzü'l-Arş ve Kadeh Duası

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'den rivâyet edilmiştir. Şöyle buyuruyor......

"Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah´ü Tealâ, onu kıyâmet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşreder. Hatta bütün insanlar, onu bir peygamber ya da melek sanırlar. Ben ve sen, onun kabrinin üzerinde dururuz.

Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennet'e girmesi için Cennet'ten bir "Burak" getirilir. Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçer. Onun günâhı, denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazar.

Korkan kimse olursa; Allah, onu onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa; Allah, onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa, giyindirir. Hasta okursa şifa verir. Hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur. Dünyâ veyahut ahiret ihtiyaçlarından okursa; Allah, istediğini verir. Bir düşmandan veyâ sultandan korktuğu için okursa;,Allah, onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukâtından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmadan men eder.

Borçlu olan okursa; Allah, onu borcunu ödemeye muvaffak kılar. Hiç kimseye muhtâç olmaz. Eğer onu, hasta olan yazıp üzerinde taşırsa, iyileşir. Kadın taşırsa, kocası ona ikrâm eder. Cinden, insten ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ sâlim kavuşur: Bu duayı okuyan için; cin, melek istiğfâr ederler. Ömrü, bereketli olur. Kim 5 defa bu duayı okursa, Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür."

Ebû Bekir Sıddık: “Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum. Peygamber Aleyhisselam´i rüyâmda gördüm.“ buyurur.

Hz. Ömer de şöyle buyurur: "Hiçbir hâcetim olmadı ki, onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin."

Hz. Osmandiyor ki: “Ben, Kur´an-ı Kerîm´i ezberleyemezdim. Resul´u Ekrem (sav)´e bu hususu şikâyet ettim. Bana bu duâyı öğretti. O'nu okuduğumda, Kur´an-ı Kerîm´i ezberlemeyi başardım."

Hz. Ali (Kerremullahü Vechedü) buyuruyor ki: "Ben, bu duayı okuduğum vakit, düşmanıma galebe çalardım. Kim ki

Fâtihâ'yı,

İhlas Sûresi'ni,

Kâfirun,

Felak ve

Nas Sûresi'ni 3 kere okuyup (ardından) bu duayı okursa; Allah, onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zâlimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki, okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa; Allah´ü Tealâ, o kimsenin malından, çalınan ve evinden kaçanı geri iâde eder. (ihlasla) Akan suya okursa, su durur, yâhud yanan ateşe okursa ateş söner. Dağın üzerine okursa, dağ paramparça olur. Kim ki, 2 rekat

namaz kılıp her rekatında

Fâtihâ ve bir de

İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse, tüm istediklerine nâil olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur. Duâ, budur.

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim. Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübin. Lâ ilâhe illellâhül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. Lâ ilâhe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Lâ ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi veyümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. La ilahe illellahü sükran li ni´metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.. Es´elükellahümme bihakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya Râb. Ve bi hakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke yâ Rab:Ve bihakkismikel mektubiala keffi azraile aleyke yâ Râb. Ve bi hakkismikellezî semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke yâ Râb. Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezî temme bihil islamü aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezî telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezî nadake bihi sitü aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezîkavveyte bihi hameletel arsi aleyke yâ râb. Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke yâ Râb. Ve bihakkismike ilâ münteha rahmetike ala ibadike aleyke yâ Râb.Ve bihakki temami kelamike aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezînadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezî nadake bihi ismailü fe necceytehüminezzebhi aleyke yâ Rab.Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezî deake bihi ya´kubü fe ra.dedtealeyhi basarahu yusufe aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezî nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezî deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezî nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezî nadake bihi isebnü meryeme feahyeyte lehül mevta aleyke yâ Râb.Ve bihakkismikellezî nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezînadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel Cennet’e aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezî nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezî nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke yâ Râb. Ve Bihakkismikellezî nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.Inneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni´mel vekil. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Ve sallallâhü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi vesellem.

Anlamı

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah'tan başka tanrı yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah'tan başka tanrı yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka Tanrı yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka tanrı yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka tanrı yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka tanrı yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem'in senden öğrenip Cennet’ten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkân'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennet’te rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Kaynak: Nevâdir´i Kaylubi


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2042437 ziyaretçi (4066107 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol