Ana Sayfa
 

4 Kutsal Kitap Sitesine Hoşgeldiniz!

Sahibi: Mehmet Akif Ardıç (Akhenaton)

Önbilgi: 4kitap.tr.gg, Akhenaton’un bloglarından birisidir. Bu site, belirli bir dinin mensupları için hazırlanmış bir websitesi değil, bütün semavi dinlerin kutsal kitaplarına yer veren İlahiyat fakültesi öğrencileri gibi ileri derece araştırmacılar için hazırlanmış bir platformdur. Belirli bir inancı yaymak ya da borazancılığını-savunuculuğu yapmak gibi bir amacı yoktur.

KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

Bir dinin esaslarını bildiren kitaba “kutsal kitap” denir. Semavi dinlere göre her şeyi ve insanı yaratan Yüce Allah’tır. O, yarattığı insanın gereksinimlerini bilir. Insanla ilgili her türlü bilginin de sahibidir. Yüce Allah, insanların gereksinimlerine göre gereken bilgileri peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir. Nelere inanılacağını, nasıl ibadet edileceğini, güzel ahlâk kurallarını içeren kitap, “kutsal kitap”tır. İslam dininde kutsal kitaplara inanmak, iman esaslarındandır.

Bütün dinlerde kutsal kitap anlayışı vardır. Çünkü dinler, inananlarına mesajlarını ve öğütlerini kutsal kitaplarda bildirirler. Ayrıca bunlarda birey ve toplumun uyması gereken her türlü davranış şekilleri, yer almaktadır. Bu bakımdan ilahi olmayan dinlerde de "kutsal kitap" bulunabilir. Bunlar, genellikle ilahi kitaplardan derlenmiş kitaplar olarak değerlendirilmektedir.

ALLAH NİÇİN VAHİY GöNDERMİŞTİR?

Vahiy kelimesi, sözlükte “ani telkin” anlamına gelir. Dini terim olarak “Allah’ın peygamberlerine gönderdiği ilahi sözler, emir, yasak ve önerileri içeren ilahi bilgiler” demektir. Vahiy, aracılı ya da aracısız olarak gelmiştir.

Aracısız vahiyde Allah, anlamı peygamberin kalbine doğdurur. Aracılı olan ise ya elçiyle olur ya da elçisiz. Elçiyle olursa vahiy meleği Cebrail, vahyi getirip peygambere bildirir. Elçisiz aracılı vahiydeyse; peygamber, Allah’ın sözlerini işitir; fakat O’nu göremez.

Allah’ın insanlara değişik zamanlarda gönderdiği büyük kutsal kitapların sayısı dörttür. Bunlar ise, sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kurân-ı Kerîm’dir. Şimdi bunları sırasıyla daha ayrıntılı olarak tanıyalım.

Tevrat

Tevrat, İbranice bir kelime olup kanun ve öğreti anlamlarına gelmektedir. Bununla beraber o, Allah tarafından Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitabın da adıdır.

Tevrat’ın bir diğer adı da “Ahd-i Atik” (Eski Antlaşma) tir. Her Müslüman, Tevrat’ın Allah tarafından Hz. Musa’ya gönderildiğine inanmaktadır.

Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, daha önce İsrailoğulları’na (Yahudilere) verilen değildir Bundan dolayı, Müslümanlar, Tevrat’ın tahrip edilmemiş asıl nüshasına inanırlar. Yüce Allah da asıl Tevrat’a Kurân da şöyle işaret etmiştir:

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

“Biz, içinde doğru rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik...” (Maide 44.)

Zebur

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Davud’a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Dinimize göre, Müslümanların Zebur’a, daha doğrusu Zebur’un Hz. Davud’a bir zamanlar Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğuna; fakat Tevrat gibi Zebur’un da Yahudiler tarafından tahrif edildiğine inanmaları gerekmektedir.

Her Müslüman, Zebur’un bir zamanlar Allah tarafından Hz. Davud’a gönderilmiş kutsal kitap olduğunu kabul etmektedir. Kurân-ı Kerîm’de bu konuda,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

“Gerçekte biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut’a da Zebur’u verdik.” (İsra 55)

buyrulmaktadır. Bugün Zebur’un Tevrat içinde yer aldığı belirtilmektedir. Tevrat’ın içinde "mezmurlar" adıyla yer alan kısmın, Hz. Davut’a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir. Zebur, ilahi kitapların en küçüğü olup onun yeni dinî hükümler getirmediği kabul edilmektedir.

İncil

İncil, kelime olarak “müjde” anlamına gelir. İsa Mesih’e gönderilen kutsal kitaptır. İncil, İsa Mesih hayatta iken yazıya geçirilmediğinden, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır. Bu yüzden değişik İnciller ortaya çıkmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda bunlardan dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir. 325’te İznik’de toplanan Konsilin kabul ettiği 4 İncil şunlardır:

  1. Matta,
  2. Markos,
  3. Luka ve
  4. Yuhanna.
Bunların dışındaki İncilleriyse İznik Konsili yok etmiştir.

Bugün, havarilerden Barnaba tarafından yazıldığı ileri sürülen bir İncil’den de söz edilmektedir. Bu İncil, diğerleriyle birçok bakımdan, uyuşmamaktadır. Bunların başındaysa tevhit ilkesi gelmektedir. Barnaba İncili, diğerlerinin aksine Tevhit ilkesini kabul etmektedir. Barnaba İncili’nin orijinal bir nüshasının Paris’te bir prensin kütüphanesinde, diğer bir nüshasının da Vatikan’da papalık kütüphanesinde olduğu bildirilmektedir.

İncil’de esas itibariyle İsa Mesih’in hayat hikayesiyle ahlâki öğretiler yer almaktadır. İncil, hukuki düzenlemelere yer vermez. Hıristiyanlar aynı zamanda Tevrat’ı da kutsal kitap olarak kabul ettikleri için hukuki düzenlemeler konusunda Tevrat’ı esas alırlar.

Hıristiyanlar; Tevrat’a “Ahd-i Atik” (Eski Ahit), İncil’e “Ahd-i Cedit” (Yeni Ahit) adını vermişlerdir. Zebur da dahil olmak üzere hepsini bir arada toplayan büyük kitaba da kutsal kitap anlamında “Kutsal Kitap” (ing. Bible) demektedirler.

Kurân-ı Kerîm

Kurân-ı Kerîm, Allah’ın Hz. Muhammed (sav) aracılığıyla bütün insanlara gönderdiği vahiylerin toplandığı kitabın adıdır. Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kurân, Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur.

Kurân, Hz. Muhammed’e 23 yıl içerisinde âyet ayet, sure sure indirilmiştir.

114 sure ve 6666 âyet olan Kurân’ın ilk sûresi Fatiha, son süresi ise, Nas sûresidir. Kurân’ın her 20 sayfasına cüz denir. 30 cüzden oluşan Kurân, Hz. Muhammed tarafından da âyet âyet yazdırılmış ve korunmuştur. Ayrıca her gelen ayet, çoğu Müslüman tarafından ezberlenmiştir. Bu bakımdan ilk defa dünya tarihinde yazıyla ezber yöntemi ikisi bir arada kullanılmıştır. Böylece Kurân-ı Kerîm 2 yoldan korunmuştur. Dolayısıyla onda hiçbir değişiklik yapılmamış ve ona hiçbir insan sözü karıştırılmamıştır. Yüce Allah, Kurân’ı kendisinin koruyacağını bildirmiştir:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Doğrusu kitabı (Kurân-ı) biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr Suresi, 9.)

DUYURULAR: Efsane site gizliilimler.tr.gg, yayın hayatına geri döndü!!!.

KUTSAL KİTAPLARA İMAN, İMANIN ŞARTLARINDANDIR

İslam’da iman esasları, birbirleriyle bağlantılıdır. Bundan dolayı, kitaplara iman, diğer iman esaslarından ayrılmaz. Allah’a inanmak, bizi onun peygamber gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Peygambere iman da onların Allah’tan getirip tebliğ ettiklerini tasdik etmeyi gerektirir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri şeyler de Allah’ın kitaplarında bildirilenlerdir.

Öyleyse iman esasları bir bütündür. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak olmaz. “Ben, Müslüman’ım!” diyen hiçbir kimse, (Kuran’dan önceki kitapların tahrif olduğuna inanması hariç) “Ben Kurân’a inanırım; ama Tevrat’a, Zebur’a, İncil’e inanmam.” diyemez. Bunun gibi, “Kurân’ın şu âyetine inanırım, şu ayetine inanmıyorum.” da diyemez. Derse, imanın bütünlüğü ve Allah’a inanmanın bir değeri kalmaz. Bu, Allah’a güvenmemek anlamına gelir.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 04.03.2020, 13:31 (UTC):
Büyük Enerji kardeşim, bu kainatta bizden farklı yaşam formlarının da var olması mümkündür. Kuran’da adı geçen “mahlukat” yani “yaratılanlar” kelimesi içinde hepsi vardır. Nasıl insanlar, toplumları oluşturuyorsa evrenin başka bir yerinde Allah’ın yarattığı başka toplumlar da olabilir. Ve Kuran, bize her topluma elçiler gönderildiğinden ve bir kavme elçi gönderilmeden toplumların helak edilmediğinden bahseder. Örneğin Zülkarneyn kıssasında olduğu gibi.

Mülk, yalnızca Allah’ındır. Dünya da Allah’ın Sirius da (Kuran’da Şira olarak geçer), başka gezegenlerin ve takım yıldızların da. Allah, topraktan yaratılan bizlere de elçi göndermiştir, dumansız ateşten yaartılan cinlere de ve başka elementlerden yaratılmışsa eğer diğerlerine de.
Sümer’lere gelirsek; zannediyoruz ki Allah, sadece İsrailoğullarına ve Arap kavmine elçiler göndermedi. İnsan’ın yaratışından sonra ve belki daha da evvel, Allah, toplumlara elçiler ve peygamberler gönderdi. Ademoğullarına (insanlara) da gönderdi, Cann oğullarına (cinlere) da, başka soylara da. Sümerler’e de gönderdi, Mısırlılar’a da, Çinliler’e de, Fenikeliler’e de, Asurlar’a da, başka toplumlara da.

Sümer tabletlerinde ya da Gılgamış destanında elbette (çarpıtılmış da olsa) Nuh tufanını görürsün. Avesta’ya baksan, yine tek bir yaratıcının izlerini görürsün. Çünkü İslam, Allah’ın gönderdiği tevhid dininin genel adıdır. Allah, yeryüzüne elçiler göndermiş, tek bir tevhid dinini toplumlara öğretmiş, fakat sonraları bu dinler asli niteliklerini yitirip ilahi/semavi din olma özelliğini kaybetmişlerdir.

Bu yüzden diyemezsin ki, İslam’daki bazı şeyler Tevrat’ta da var, İncil’de de, Zebur’da da, Avesta’da da başka kutsal metinlerde de. Çünkü o kitaplar, tahrif edilmeden önce aslını gönderen Allah değil mi? Buda’yı, Konfiçyüs’ü, Zerdüş’ü de, Hz. İsa’yı da, Hz. Musa’yı da ve son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemi de gönderen tek bir Allah değil mi? Yahudiler, kendilerine gönderilen Üzeyir’e Allah’ın oğlu dediler. Hıristiyanlar, İsa Mesih’e Allah’ın oğlu dediler. Elbette diğer elçiler de asli niteliklerinden çıkartılıp kimisi putlaştırıldı, kimizi filozofa dönüştürüldü kimisi de başka bir niteliğe büründürüldü.

Değişmeyen tek bir hakikat var: O da Allah’ın ebedi ve ezeli olduğu. Bütün bu evreni ve içindeki mahlukatı yalnız kendisine ibadet etsinler diye yarattığı. Geçmişteki her topluma elçiler ve uyarıcılar gönderdiği. Bu durumda bu toplumların kültürlerinde Allah’ın tevhid dininden izler ve kırıntılar görmen, sadece Allah’ın ezeli ve ebedi varlığına bir delildir.

Selam ile…

Yorumu gönderen: Büyük Enerji, 16.02.2020, 22:27 (UTC):
Allah.Tanrı.Yaradan.Rab veya başka herhangi bir isim hiç farketmez.Uzayı, galaksileri ve gezegenleri biraz araştırdığımda görüyorum ki; bu kadar büyük bir enerji/güç milyonlarca uzunluktaki bir kumsalda(uzay) bulunan küçücük bir kum tanesi(dünya) içindeki bir coğrafyada bir kaç kişiye mesaj niye göndersin? Üstelik bu mesajlardan bazıları kişisel konular(amcası ebu leheb,eşler arasındaki birliktelik sırası,kimlerle evlenebileceği gibi) olsun? 1870 yıllarından itibaren okunabilen Sümer tabletlerinde de aynı konuların geçmesi sizi hiç sorgulamaya sevketmiyor mu?

Yorumu gönderen: Hasen, 25.04.2018, 19:25 (UTC):
De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

Yorumu gönderen: Yağmur, 11.02.2018, 18:13 (UTC):
Çok güzel ya kesinlikle din sınavından 100 alırım.))

Yorumu gönderen: SERO SERO, 18.10.2017, 22:33 (UTC):
SİTE SAHİBİ

MAİDE 46. TEVRATI TASTİK EDİCİ OLARAK İSAYI GÖNDERDİK DİYOR ARKALARINDAN


KİTAP SIRALINIŞI

TEVRAT
ZEBUR
İNCİL
KURAN

DEĞİL Mİ ? TEVRATI TASTİK EDİCİ OLARAK İSAYI GÖNDERDİK DİYOR

ZEBUR ARADA KAYNIYOR ,

BİLGİN VARSA AÇIKLARMISIN ?

Yorumu gönderen: isim, 07.10.2017, 10:23 (UTC):
guzeldi çok işime yaradı allah razı olsun

Yorumu gönderen: DoğrucuAdam, 19.09.2017, 15:22 (UTC):
Ben Tevrat Zebur İncil ve Kur'an ile daha önce ki toplumlara vahyedilmiş tüm kitaplara iman eden ve tüm istek, arzu, bütün ibadetlerini, hayatını ve ölümünü alemlerin tek efendisi olan Allah'a adamaya çalışan bir teslimolanım bu bakımdan tek bir kitabın bir kaç ayeti ile değil tüm kitapların içeriğinde olan zikir(öğüt-hatırlatma) ile hüküm vermeye çalışırım.

Yorumu gönderen: Cihangir, 17.05.2017, 15:11 (UTC):
güzelmiş

Yorumu gönderen: osas, 28.03.2017, 17:55 (UTC):
teşekkürler

Yorumu gönderen: Basoda, 14.02.2017, 09:43 (UTC):
Gercekten guzel ve ayrintili, anlasilabilir sekilde yazilmis bir makale olmus. Yapandan Allah razi olsun.

Yorumu gönderen: kerem diyor ki, 08.11.2016, 19:35 (UTC):
Bu site cok guzel adam uzun uzun yazilar yaziyo be !!!!!(vay be)

Yorumu gönderen: Serdar, 25.10.2016, 19:43 (UTC):
Allah razı olsun

Yorumu gönderen: Eray, 27.09.2016, 17:45 (UTC):
Çok teşekkürederim

Yorumu gönderen: MroboTR, 04.08.2016, 19:49 (UTC):
böyle konular gerçekten ilgimi çekiyor paylaşım için teşekkürler :)

Yorumu gönderen: furkan, 11.03.2016, 22:37 (UTC):
verdiğiniz bilgi işime yardı teşekkür ederim

Yorumu gönderen: Levent , 16.01.2016, 04:25 (UTC):
Seven rumuzlu arkadaşım tereddüt e hiç mahal yok... Allah kurani tum insanlığa indirdi ve peygamberimiz de teblig etti halan da gercek müminler tebliğ etmekte... gerisi safsatadan ibaret

Yorumu gönderen: talip, 12.01.2016, 21:14 (UTC):
Bak gördünüz mu ...kitap ortadayken bile 6666 mi 6616 mi 6236 mi vs.ayet sayısında bile anlaşamıyor alimler.Nerden kimden topladilarsa o da muamma Toplanan ayetlerin neresinde anlatacakları.slm

Yorumu gönderen: talip, 12.01.2016, 21:00 (UTC):
Ebu bekir kur'an sayfalarını daldan mi toplamış kardeşim.Hz Peygamber (saa) gelen vahiyleri sahabeye niye dağıtsin ki,O mucize ve ahenkli mükemmel sure ve ayet dizilimini Ebubekir mi ayarlamış zaten bböyle bir rivayette yok.Kur'an Peygamber (saa) e cebrail (as) tarafin tek tek ölmeden önce ayet ayet sure sure nereye koyulacagi öğretilmiştir.Biraz akledin,düşünün.Ayetler herkesin elinde düğün davetiyesi gibi dolassaydi elimizde şimdi 1 ddeğil bin tane Kur'a n olurdu.Hadisler gibi su mutevatir su zayıf su da şişman diye binlerce nur topu gibi kutsal kitaplarımiz olurdu .Lütfen akledin niçin akletmiyorsunuz.slm

Yorumu gönderen: zeynep, 20.10.2015, 16:33 (UTC):
Çok güzel olmuş teşekkür ederim

Yorumu gönderen: Oktay, 13.10.2015, 17:12 (UTC):
Arkadaşlar sitenizi tesadüfen buldum.
Kuran ile ilgili verdiğiniz detaylarla bir yanlışlık var
6666 âyet demişsiniz. Emin misiniz. Bence bu konuyu araştırarak tekrar yazın.
Yanlış bilgi vermeyin.
Hiç bir şey bilmiyorsanız bütün sürelerin ayet sayilarini alt alta toplayın.
Hesap makinası serbest.

Yorumu gönderen: buse, 04.10.2015, 14:37 (UTC):
cidden harika Allah sizden razı olsun. ödevime yararlı oldu hemde öğrenmiş oldum çok sağ olun harikasınız :))

Yorumu gönderen: atabay, 30.09.2015, 08:19 (UTC):
çok iyi bilgilerdi verdiğiniçin tşk ederim

Yorumu gönderen: Seven , 12.09.2015, 20:08 (UTC):
Neolur yardim edin dinler arasinda kaldim ben 1 bucuk senedir yehovaniqn dhahitleriyle okuyorum ama kurani kerim mi dogru yol allaha yoksa kutsal kitap mi kafam cok karisik sonucta her dini erkezin oldugu gibi insanlar oiretiyor tanri seslenmiyor ki dogruyu bilelim deiceim o ki tanriyi inciltecek yol secmek istemem ama hangisi dogru da bilemuyorum

Yorumu gönderen: Akhenaton, 04.05.2015, 23:11 (UTC):
Hz. Davut'a Zebur kitabı inmiştir.

Yorumu gönderen: filiz ışıl, 02.05.2015, 05:26 (UTC):
hz . Davut a hangi KUTSl kitap inmiştir

Yorumu gönderen: kübra, 16.04.2015, 09:10 (UTC):
Sağolsun guzeldi

Yorumu gönderen: din seven kız, 15.04.2015, 19:05 (UTC):
Allah için iyişallah işime yarar projeden yüksek alırım amin. ☺

Yorumu gönderen: EZRA, 07.04.2015, 10:14 (UTC):
SINAVVVVVVVVV

Yorumu gönderen: kitap, 12.03.2015, 15:50 (UTC):
cok guzel odev icin kullandim

Yorumu gönderen: Ebru, 06.03.2015, 08:08 (UTC):
Çok güzel ödevimde çok yardımcı oldunuz bunu kim yaptıysa çok teşekkürler... :):):)

Yorumu gönderen: isimsiz kahraman, 24.11.2014, 16:34 (UTC):
bunu kim yaptıtıysa ondan alah razı olsun sınavımdan projemden her ikisindende 100 100 aldım bunu kim yaptıysa onna teşekür ederim çok güzelde yazmışşşş

Yorumu gönderen: e.khjw, 22.10.2014, 15:35 (UTC):
Bjhacdgvjkdwh

Yorumu gönderen: muthıs havalı kız, 15.10.2014, 17:21 (UTC):
Kesınlıkle cok guzel bır sıte artık hep ne arastırırsam buradan arastıracagım. vee arkadaslarımın daa bu sıteden arastırmasını ıstıyecegım kı zaten bızım bır sıtemız vardı ama artık bu sıteyı kulanacagımm valla zaten
hep boyle sıtelerle beynımızın hucreleı acılıyor............... eyerbu dersımın sınavından kalıramm cokkk uzulurum yınede sagolun tesekurlerrrrrrrr

Yorumu gönderen: hira , 15.10.2014, 16:58 (UTC):
çok güzel işime çok yaradı

Yorumu gönderen: abbas, 24.09.2014, 22:48 (UTC):
herkesin fikri kendini kapsar..yorumda neymis..oku dusunceni kendine sakla..

Yorumu gönderen: Akhenaton, 20.07.2014, 09:51 (UTC):
Yazıya geçirilmeyen bir kitap olabilir mi, evet. Örneğin Kuran-ı Kerim de Hz. Muhammed'in vefatından sonra Hz. Ebubekir tarafından kitap haline getirilmiş ve Hz. Osman zamanında da çoğaltılmıştı. Ama İncil'de durum biraz daha karışık. İslam, diyor ki, İsa Mesih'e İncil verildi. Ama Hıristiyanlık bunu reddediyor ve diyor ki, hayır, İsa'ya verilen bir İncil falan yok, İsa'ya hiç gökten vahiy falan inmedi. İsa'nın öğrencileri, hatta onu görmeyen insanlar bile her biri kendilerine özgü İncilleri yazdılar. Yani onlara göre İncille İsa Mesih'in hiçbir alakası yok. Kabul ettikleri şey ise vahiy değil esinleme. Yani öğrencileri ve öğrencileri olmayan diğer insanlar tarafından bu kitapların Tanrı'nın esinlemesi ile yazıldığını iddia ediyorlar. Fakat Kuran bu iddiayı desteklemiyor. Bizzat İsa'ya verilen bir İncil'in varlığından söz ediyor.

Yorumu gönderen: Halil, 19.07.2014, 14:02 (UTC):
İncil: İncil kelime olarak "müjde" anlamına gelir. İsa Mesih'e gönderilen kutsal kitaptır. İncil, İsa Mesih hayatta iken yazıya geçirilmediğinden, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır.

Bu kısmı anlayamadım, yazıya geçirilmeyen bir kitap olabilir mi? Bu konuyu birazdaha açabilir misiniz?

Yorumu gönderen: yok , 12.05.2014, 18:29 (UTC):
öğretmen bana 0 verdi

Yorumu gönderen: afcfc, 11.05.2014, 20:19 (UTC):
cfcfdfdtyfytcytdd

Yorumu gönderen: kutay salt, 19.04.2014, 09:20 (UTC):
sınavımda bana çok yardımcı oldu süper bir siteBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2042431 ziyaretçi (4066017 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol